ارزیابی عملکرد برنامه‌های مسکن روستایی و تأثیرات آن بر کیفیت ساخت‌وساز مناطق روستایی در برنامه چهارم توسعه (مطالعه موردی: استان هرمزگان)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد شهرسازی، عضو هیئت علمی گروه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

چکیده

بهبود و افزایش کیفیت خانه‌های روستایی از مهم‌ترین ابعاد ارتقای کیفیت زندگی روستایی و از اهداف مهم توسعه روستایی به شمار می‌آید. با توجه به اهمیت موضوع، دولت موظف شده است بر اساس قانون برنامه چهارم و قوانین بودجه‌ای از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برنامه افزایش کیفیت مسکن روستایی را به انجام برساند. این برنامه مجموعه‌ای از اقدامات در نواحی روستایی را از جمله ایجاد نظام فنی روستایی، صدور پروانه ساخت، آموزش بناهای محلی، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن روستایی و بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از حوادث قهری در بر می‌گیرد. غالب اقدامات به صورت برنامه‌ریزی‌شده و با هدف دستیابی به اهداف کمی در مقاوم‌سازی بناهای روستایی و افزودن بر دارایی واحدهای مسکونی بادوام در نواحی روستایی صورت گرفته است. در این مطالعه با استفاده از منابع رسمی بنیاد مسکن استان هرمزگان، میزان تحقق عملی برنامه‌های مذکور (اثربخشی) بررسی شده و با مطالعه پیمایشی از افراد مطلع محلی در روستاهای مرکزی استان هرمزگان میزان تأثیرات برنامه‌های فوق بر کیفیت ساخت‌وساز مسکن (مصالح و روش‌های صحیح ساخت) مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج ارزیابی عملکرد، نشان‌دهندة اثربخشی خوب در زمینه صدور پروانه، نظام فنی روستایی، تسهیلات بهسازی و تعمیرات و عملکرد ضعیف در زمینه آموزش بناهای محلی بوده است. نتایج ارزیابی تأثیرات نیز نشان‌دهنده تاثیر خوب مجموعه برنامه‌ها بر کیفیت ساخت‌وساز در روستاهای مرکزی استان بوده است. بر مبنای مطالعه نیز، پیشنهادهایی به‌منظور افزایش تأثیر برنامه‌های مذکور در محورهایی چون آموزش کارگران و استادکاران محلی، آموزش‌های عمومی، برنامه‌های حمایتی و مانند اینها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها