سنجش درجة اثرگذاری کارخانة ذوب‌آهن کردستان بر توسعة نواحی روستایی پیرامون

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد توسعۀ روستایی، دانشگاه یاسوج

2 دکترای ترویج و توسعۀ کشاورزی، دانشگاه یاسوج

3 دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

توسع? صنعتی در نواحی روستایی دربردارندة پیامدهایی است که بی‌توجهی به آنها، نتایج ناگواری را به بار می‌آورد. در پژوهش حاضر به سنجش درج? تأثیرگذاری کارخان? ذوب‌آهن کردستان بر توسع? نواحی روستایی پیرامون پرداخته می‌شود. بدین‌منظور از روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد مقایسه‌ای بهره گرفته شده است. جامع? آماری پژوهش، روستاهای پیرامون کارخانه‌اند که بر اساس فاصله، در سه لای? 5، 10 و 15کیلومتری از کارخانه طبقه‌بندی گردیده‌اند. سپس، با هدف تعیین محدود? احتمالی تأثیرگذاری، از روش نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شد و در مجموع 20 روستا شناسایی شدند. در هر روستا، با انتخاب 15 درصد از روستاییان (نخبگان روستایی)، به بررسی و مطالعه پرداخته شد. برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نام? محقق‌ساخته به کار رفت. برای تعیین اعتبار ابزار پژوهش نیز از روش تحلیل عاملی، و به منظور تعیین پایایی آن از هم‌سانی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شد. آمار? KMO (510/0 تا 690/0) و ضریب آلفای کرونباخ (610/0 تا 864/0) به دست آمده، از بهینگی پرسش‌نامه حکایت می‌کند. برای تعیین درج? تأثیرگذاری کارخان? ذوب ‌آهن بر روستاهای پیرامون روش ترکیبی تاپسیس و آنتروپی به کار رفت، و در مدل‌سازی درج? تأثیرگذاری، نرم‌افزار Arc-GIS 9.3 راهگشا گردید. یافته‌ها نشان داد که محدود? واقعی تأثیر کارخان? مورد مطالعه، در هشت روستای پیرامون خلاصه می‌گردد. کارخانه بیشترین تأثیر کاهشی را بر مشارکت روستاییان در پروژه‌های توسع? روستایی گذاشته، در حالی که بیشترین تأثیر افزایشی در بخش زیرساختی رخ نموده است. ن نتایج حاصل از تاپسیس و آنتروپی مشخص می‌ساخت، لیکن بیشین? تأثیر آن بر دو روستای کریم‌آبادعلی-وردی و یالغوزآغاج متمرکز بوده است.

کلیدواژه‌ها