دوره و شماره: دوره 3، شماره 11 - شماره پیاپی 1225711، پاییز 1391، صفحه 1-242 (پژوهش های روستایی) 
3. الگوی تعیین موفقیت طرح‌های سرمایه‌گذاری کشاورزی: کاربرد شبکه عصبی چندلایه پرسپترون

صفحه 59-88

10.22059/jrur.2012.29221

مهدی پورطاهری؛ محمدرضا بخشی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ صمد رحیمی سوره


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1391، صفحه 1-241
پژوهش های روستایی
پاییز 1391، صفحه 1-242
پژوهش های روستایی
تابستان 1391، صفحه 1-223
پژوهش های روستایی
بهار 1391، صفحه 1-244