دوره و شماره: دوره 3، شماره 11 - شماره پیاپی 1225711، پاییز 1391، صفحه 1-242 (پژوهش های روستایی) 
3. الگوی تعیین موفقیت طرح‌های سرمایه‌گذاری کشاورزی: کاربرد شبکه عصبی چندلایه پرسپترون

صفحه 59-88

مهدی پورطاهری؛ محمدرضا بخشی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ صمد رحیمی سوره