دوره و شماره: دوره 3، شماره 11 - شماره پیاپی 1225711، آذر 1391، صفحه 1-242 (پژوهش های روستایی) 

شماره‌های پیشین نشریه

اسفند 1391، صفحه 1-241
پژوهش های روستایی
آذر 1391، صفحه 1-242
پژوهش های روستایی
شهریور 1391، صفحه 1-223
پژوهش های روستایی
خرداد 1391، صفحه 1-244