دوره و شماره: دوره 3، شماره 11 - شماره پیاپی 1225711، آذر 1391، صفحه 1-242 (پژوهش های روستایی)