مناسبات جنسیتی درفضاهای روستایی و تأثیر آن بر مشارکت زنان؛ (مطالعه مقایسه‌ای دهستان مریدان شهرستان لنگرود و دهستان هولی شهرستان پاوه)

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

مکان‌های روستایی همانند دیگر مکان‌های جغرافیایی فضاهایی به‌شدت جنسیتی هستند و تمامی رفتارها و عملکردها بازتابی از نگرش‌ها، عقاید و دیدگاه‌های در خصوص جایگاه و نقش‌ها و وظایف دو جنس است. پژوهش حاضر با تکیه بر تحلیل جنسیتی به‌دنبال شناخت تأثیر فضاهای جغرافیایی حاکم بر روستاها بر نوع نگرش به کار زنان و مشارکت آنان است. روش به کار رفته در تحقیق، پیمایشی ـ توصیفی است و داده‌ها از طریق پرسشنامة محقق‌ساخته گردآوری شده است. پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ محاسبه شد و با رقم 88/0 برای گویه‌های مربوط به مشارکت زنان، با رقم 93/0 برای نگرش مردان به کار زنان و با رقم 90/0 برای نگرش زنان به کار خود، مورد تأیید قرار گرفت. جامعة آماری تحقیق، زنان و مردان ساکن در روستای دهستان مریدان از توابع شهرستان لنگرود و دهستان هولی از توابع شهرستان پاوه بوده‌اند. از مجموع جامعه آماری، 124 نفر از شهرستان لنگرود و 106 نفر از شهرستان پاوه از طریق فرمول کوکران به‌طور تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج و تحلیل آزمون‌ها در SPSS نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین زنان شهرستان‌های لنگرود و پاوه در خصوص نگرش‌شان به حقوق اجتماعی و وظایف‌شان وجود دارد. هعلاوه بر این، در سطح 99 درصد تفاوت معنی‌داری بین نگرش مثبت مردان به فعالیت زنان در بین دو شهرستان دیده شد. باتوجه به متفاوت‌بودن محیط جغرافیایی دو منطقة مورد مطالعه ـ که منجر به دو نوع معیشت متفاوت می‌شود ـ فرضیه پژوهش مبنی بر تفاوت در نگرش‌های موجود در مورد کار و مشارکت زنان، تأیید می‌شود.

کلیدواژه‌ها