بررسی دیدگاه کشاورزان در خصوص تغییرات آب‌وهوا و استراتژی‌های سازگاری (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد در کشور به شمار می‌آید و به شدت به تغییرات آب‌و‌هوا وابسته است. تغییرات آب‌وهوا بر الگوهای کشت، دسترسی به آب و تا اندازه‌ای بر عملکرد محصول تأثیر می‌گذارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر به‌کارگیری استراتژی‌های سازگاری از سوی کشاورزان در برابر تغییرات آب‌وهوایی است. این تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی است که به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق 5764 بهره‌بردار کشاورز بودند که با توجه به جدول کرجسی و مورگان (1970)، حجم نمونه 362 نفر تعیین شد و برای دستیابی دقیق به افراد مورد مطالعه، از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب استفاده گردید. نتایج توصیفی مطالعه نشان داد که تعداد زیادی از کشاورزان معتقدند که دما افزایش و بارش کاهش یافته است و اکثریت پاسخگویان عملیات مدیریت کشاورزی را در پاسخ به تغییرات شرایط آب‌وهوایی تغییر داده‌اند. به‌علاوه نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک نیز نشان داد که 6 عاملِ تجربه کشاورزی، دسترسی به اعتبارات، اندازه زمین، دسترسی به خدمات ترویج، حاصلخیزی خاک و دارا بودن شغل جانبی به ترتیب به عنوان مهم‌ترین عامل‌های تأثیرگذار بر به‌کارگیری استراتژی‌های سازگاری شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها