بررسی نقش طبیعت‌گردی و آثار آن در توسعه مناطق روستایی با استفاده از مدل تحلیلی SWOT (مطالعه موردی روستای اورامان تخت)

نویسندگان

دانشجوی دکترای جامعه شناسی توسعه، دانشگاه تهران

چکیده

در زمان حاضر گردشگری به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین صنایع دنیا مطرح است و رشد سریع آن، تغییرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی فراوانی را به دنبال داشته است. گردشگری روستایی نیز به عنوان جزئی از این صنعت، می‌تواند نقش مؤثری در توسعه ملی و به تبع آن توسعه‌ منطقه‌ای و محلی ایفا کند. در مقاله حاضر به بررسی نقش طبیعت‌گردی و آثار آن در توسعه مناطق روستایی، با تأکید بر روستای اورامان تخت پرداخته شده است. بدین منظور، بر اساس چارچوب مفهومی و نظری و نیز مطالعات میدانی انجام‌شده، اقدام به تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق تکنیک SWOT گردید. مطالعات میدانی این تحقیق شامل مصاحبه و پرکردن پرسشنامه با سه گروه بود: خانوارهای ساکن در روستای اورامان تخت، و گردشگران و مسؤلان نهادهای مرتبط با گردشگری شهرستان سروآباد. نتایج تحلیل نشان می‌دهد که در منطقه مورد مطالعه، مؤلفه‌ چشم اندازهای زیبا و منحصر به فرد روستا به همراه باغ‌ها و فضاهای سبز مهم‌ترین نقطه قوت بوده است، مؤلفه‌ فقدان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری دولتی در این منطقه عمده‌ترین نقطه ضعف آن، مؤلفه توجه بیشتر مسئولان به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در منطقه مهم‌ترین فرصت بیرونی، و سرانجام مؤلفه نبود مدیریت آگاه به موضوعات اکوتوریستی عمده‌ترین تهدید خارجی بوده است. بر همین اساس بدل ساختن هر نقطه ضعف به قوت و نیز تبدیل تهدیدها به فرصت‌‌ها می‌تواند منجر به افزایش اشتغال و درآمد به‌همراه حفظ محیط-زیست و در نهایت توسعه‌ پایدار منطقه گردد.

کلیدواژه‌ها