نگرش روستاییان به توانایی‌های زنان در مدیریت اجرایی روستا (مطالعه موردی روستاهای پلتکله و بالاپاپکیاده شهرستان لنگرود)

نویسندگان

1 استاد گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت توسعه روستایی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی و شناخت نگرش مردم روستایی به حضور و توانایی زنان در عرصه مدیریت اجرایی روستاست. از این رو کوشش نگارندگان، دستیابی به نتایجی درباره تحولات روی داده در دیدگاه جامعه روستایی است. برای انجام مطالعه میدانی، دو روستا از توابع شهرستان لنگرود بررسی شده‌اند. حجم نمونه 240 نفر از این روستاها تعیین شده، و برای جمع‌آوری اطلاعات، تکنیک پرسشنامه در قالب روش پیمایشی به کار رفته است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن‌اند که تفکیک جنسیتی بازی‌های بچه‌گانه، تفکیک جنسیتی رفتار، ایفای نقش‌های جنسیتی، آموزش متناسب با جنس، تقسیم کار جنسیتی و همچنین جنسیتی بودن صفات مدیریتی و سن و تحصیلات، دارای رابطه معنی‌داری با نگرش پاسخ‌گویان به توانایی زنان در مدیریت اجرایی روستاست. نتایج حاصل از بررسی دیدگا‌ه‌ها و مقایسه زنان و مردان این دو روستا مشخص می‌سازد که زنان نگرشی مثبت‌تر از مردان به توان مدیریت اجرایی خود دارند. این در حالی است که مردان عمدتاً به تفکیک جنسیتی در امور مختلف معتقدند. البته شدت این تفکیک رو سوی تحول دارد و از جمله مثلاً تحصیلات دختران پذیرفته شده است. تفکیک جنسیتی در انجام کارهای منزل نیز اندک‌اندک تحول می‌یابد و به همکاری بیشتر مردان می‌انجامد. در جامعه روستایی نیز اشتغال زنان، پذیرفته شده است.

کلیدواژه‌ها