دوره و شماره: دوره 3، شماره 12 - شماره پیاپی 1371108، زمستان 1391، صفحه 1-241 
1. کاستی‌های نظری برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران

صفحه 7-30

10.22059/jrur.2013.30230

محمدجواد زاهدی؛ غلامرضا غفاری؛ عادل ابراهیمی لویه


4. سنجش و ارزیابی زیست‌پذیری روستاهای پیرامون شهری(مطالعه موردی: شهرستان ورامین)

صفحه 85-110

10.22059/jrur.2013.30233

محمدامین خراسانی؛ محمدرضا رضوانی؛ سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ مجتبی رفیعیان


9. ارزیابی عملکرد شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای و فنی و مهندسی کشاورزی استان‌های کرمانشاه و زنجان

صفحه 215-240

10.22059/jrur.2013.30238

محمدکاظم رحیمی؛ کیومرث زرافشانی؛ مجتبی نوری؛ صادق عباسی‌زاده قنواتی؛ فرحناز رستمی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1391، صفحه 1-241
پژوهش های روستایی
پاییز 1391، صفحه 1-242
پژوهش های روستایی
تابستان 1391، صفحه 1-223
پژوهش های روستایی
بهار 1391، صفحه 1-244