تطبیق نظریات جهانی‌شدن فرهنگ‌ در روستاها بر اساس شاخص‌های سبک زندگی مطالعه موردی: دهستان براآن جنوبی شهرستان اصفهان

نویسنده

استادیار جامعه¬شناسی، دانشگاه سمنان

چکیده

دانشمندان رشته‌های گوناگون، تأثیرات جهانی‌شدن را بر جوامع و گروه‌ها و افراد بررسی‌ کرده‌اند تا بتوانند به پیامدهای آن در دگرگون‌سازی روندهای جهانی پی‌ ببرند. جهانی‌شدن دارای دو چهره محلی و جهانی‌ است که از یک سو دربرگیرنده توسعه شکل‌ها و تأثیرات جهانی ‌است، و از سوی دیگر تقویت گروه‌های محلی را در پی دارد. در این مقاله کوشش شده است تا با توجه به نظریه‌های موجود در زمینه جهانی‌شدن فرهنگی، تأثیرات آن بر سبک زندگی روستایی مورد کنکاش قرار گیرد. برای پرداختن به شاخص‌های سبک زندگی‌ از آثار بوردیو استفاده شده است. مبانی نظری این مقاله نیز سه دیدگاه "تفاوت‌های فرهنگی، یکی‌شدن فرهنگی و پیوندزدن یا درآمیختن فرهنگی" استوار است که در نهایت توضیح داده شود که کدام‌یک از آنها می‌تواند با منطقه مورد مطالعه مطابقت داشته باشد.در این پژوهش، روش تحقیق کیفی‌ با ابزار مصاحبه به کار رفته است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که در منطقه یاد‌شده، تفاوت‌ در سبک زندگی را نه در همه گروه‌ها بلکه عمدتاً در بین دانشجویان و شاخص رسانه‌ها مشاهده کرد و تأثیرپذیری از رسانه‌ها بر دیگر جنبه‌های زندگی آنان نیز سایه انداخته است.

کلیدواژه‌ها