عوامل مؤثر بر نهادینه‌سازی بیمة اجتماعی در روستاهای شهرستان کبودرآهنگ

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

2 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

3 استادیار ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

چکیده

بیمة اجتماعی روستاییان در ایران به شکل عملی در سال‌های اخیر از طریق صندوق بیمة اجتماعی روستاییان و عشایر به اجرا درآمده است. البته استفادة همگانی از بیمة اجتماعی مستلزم نهادینه شدن آن است که خود مستلزم به وجود آمدن عادات رفتاری، سیاست‌گذاری مناسب، اختصاص زمان و بودجه و دیگر اقدامات گسترده برای پایدار شدن آن است. هدف از این پژوهش توصیفی- پیمایشی، شناسایی عوامل مؤثر بر نهادینه‌سازی بیمة اجتماعی در روستاییان شهرستان کبودرآهنگ است. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه از طریق مصاحبة ساخت‌یافته با 320 نفر از بیمه‌گزاران گردآوری گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آماره‌های توصیفی و همچنین روش تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج تحقیق مشخص ساخت که عوامل مؤثر بر نهادینه‌سازی بیمة اجتماعی را در منطقه مورد مطالعه می‌توان در قالب سه عامل شناختی– هنجاری، فرهنگی– اجتماعی و تنظیمی دسته‌بندی کرد. بر اساس یافته‌های تحقیق، پیشنهاد شد که صندوق بیمة اجتماعی روستاییان به ایجاد آگاهی در ارباب رجوع توجه کند و با بهره‌گیری از ظرفیت گستردة رسانه‌ها و توان فنی کارگزاران، بستر اطلاع‌رسانی مناسب و فراگیر را برای جامعة روستایی فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها