ارزیابی عملکرد شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای و فنی و مهندسی کشاورزی استان‌های کرمانشاه و زنجان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار گروه ترویج و توسعه کشاورزی و عضو مرکز پژوهشی تحقیقات توسعه اقتصادی-اجتماعی، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 کارشناس ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار گروه ترویج و توسعه کشاورزی و عضو مرکز پژوهشی تحقیقات توسعه اقتصادی-اجتماعی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف این مطالعه ارزیابی عملکرد شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای و فنی و مهندسی کشاورزی استان‌های کرمانشاه و زنجان در سال زراعی 89-1388 است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران عامل شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای و فنی و مهندسی کشاورزی استان‌های کرمانشاه و زنجان (جمعاً 166 نفر)، که با سرشماری بررسی شده‌اند، تشکیل می‌دهند. برای ارزیابی عملکرد این شرکت‌ها، 33 شاخص با بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی، مدیران عامل شرکت‌ها، استادان دانشگاه‌ها و مطالعات کتابخانه‌ای تهیه شد و روایی آنها در پانل متخصصان تأیید گردید. این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی-پیمایشی است، و از جنبة هدف در زمرة مطالعات کاربردی طبقه‌بندی می‌شود. بر اساس نتایج به دست آمده، شرکت‌های فعال خدمات مشاوره‌ای و فنی و مهندسی در این استان‌ها در زمینه فعالیت‌های آموزشی-ترویجی عملکرد بهتری داشته‌اند ولی عملکرد میدانی و فنی‌شان چندان مناسب نبوده است. دیگر اینکه عملکرد شرکت‌های استان زنجان در اجرای برخی فعالیت‌های خصوصی در مقایسه با شرکت‌های استان کرمانشاه به طور معنی‌داری مطلوب‌تر است، و رضایت شغلی مدیران عامل شرکت‌های این استان نیز بیش از استان کرمانشاه است.

کلیدواژه‌ها