تعیین عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای کشاورزان در برابر بحران آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان دیر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز

2 دانشیار مرکز آموزش علمی کاربردی کشاورزی، بوشهر

3 کارشناس ‌ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، باشگاه پژوهشگران جوان، ورامین

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای سازگارانه کشاورزان برای مقابله با بحران آب­های زیرزمینی در استان بوشهر (شهرستان دیر) انجام گرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه، شامل همه 1100 کشاورز آبی‌کار شهرستان دیر است. نمونه‌ای مشتمل بر 305 نفر با استفاده از جدول تاکمن محاسبه و به روش نمونه‌گیری انتساب متناسب انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ای بود که روایی آن با نظر استادان و صاحب‌نظران تأیید گردید و به منظور تعیین پایایی آن با انجام آزمون مقدماتی، ضریب آلفای کرونباخ 71/0 تا 86/0 برای بخش‌های مختلف پرسشنامه به دست آمد. نتایج تحقیق حاکی‌ از آن‌اند که منطقه آبدان از نظر وضعیت بحران آبی و کیفیت زندگی کشاورزان در بدترین وضعیت به سر می‌برد و منطقه بردخون در بهترین وضعیت. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه حاکی‌ از آن‌اند که 5/79 درصد از واریانس متغیر وابسته سازگاری غیرکشاورزی کشاورزان را این شش متغیر مستقل تعیین می‌کنند:‌ آسیب­پذیری کشاورزان، کیفیت زندگی آنان، عضویت‌شان در گروه‌های اجتماعی، وضعیت چاه کشاورزی، سرمایه طبیعی و نوع مالکیت کشاورزان.

کلیدواژه‌ها