دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-248 
2. تعیین عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای کشاورزان در برابر بحران آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان دیر)

صفحه 23-47

بهمن خسروی‌پور؛ سعید محمدزاده؛ نوذر منفرد؛ امیدرضا خسروی؛ محمدرضا سلیمانپور


6. تحلیل تطبیقی احساس امنیت در فضاهای شهری و روستایی مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت

صفحه 137-164

کرامت‌اله زیاری؛ داود عیوضلو؛ محمود عیوضلو؛ جهانبخش ریکا