تحلیل تطبیقی احساس امنیت در فضاهای شهری و روستایی مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری، دانشگاه اصفهان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه¬ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امنیت از مهم‌ترین ابعاد زندگی افراد و از بارزترین وجوه آرامش برای ساکنان شهرها و روستاها به شمار می‌آید. به دلیل تفاوت فضاهای شهری و روستایی و نیز تفاوت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهرنشینان و روستاییان، احساس امنیت متفاوتی در فضاهای شهری و روستایی به چشم می‌خورد. از این‌رو تحلیل تطبیقی تفاوت احساس امنیت در بین سکونتگاه‌های شهری و روستایی در چارچوب نظریه‌های موجود، موضوع اصلی پژوهش در این مقاله است. بدین منظور با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، اطلاعات و داده‌های مورد نیاز از منابع کتابخانه‌ای و با روش پیمایشی با انتخاب 400 نمونه تصادفی در 2 شهر و 10 روستای شهرستان کوهدشت جمع­آوری شدند. نتایج تحلیل‌ها مشخص می‌سازد که از لحاظ احساس امنیت عمومی تفاوت معنی‌داری بین نقاط شهری و روستایی وجود ندارد؛ ولی از لحاظ ترس از فضاهای شهری و روستایی، تفاوت بین شهر و روستا معنی‌دار است. همچنین نتایج حاکی از آن‌اند که با حرکت از فضاهای خصوصی به سمت فضاهای عمومی، بر میزان ترس مردم افزوده می‌شود؛ و این موضوع در روستاها بیشتر از شهرهاست

کلیدواژه‌ها