نقش منابع و کانال‏های ارتباطی و اطلاعاتی در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان دیواندره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعة کشاورزی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استاد گروه مدیریت و توسعة کشاورزی، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی نقش کانال‏های ارتباطی و اطلاعاتی در توانمندسازی زنان روستایی است. جامعة آماری تحقیق کلیة زنان روستایی بالای پانزده سال شهرستان دیواندره (استان کردستان) بودند (N=17101). با استفاده از فرمول نمونه‏گیری کوکران 131 نفر از آن‏ها انتخاب شدند. برای اعتبار بیشتر یافته‏ها 180 پرسشنامه با روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای، با انتساب متناسب، توزیع و در نهایت 166 پرسشنامه تکمیل و تجزیه و تحلیل شد. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه‏ای بود که روایی آن را پانل متخصصان و پایایی آن را ضریب آلفای کرونباخ تأیید کرد (7/0α>). تجزیه و تحلیل داده‏ها به‏وسیلة نرم‏افزار SPSSwin18 انجام شد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد رابطه‌ای مثبت و معنا‏دار، در سطح 1 درصد، بین منابع و کانال‏های ارتباطی و اطلاعاتی (محلی، ملی، بین‌المللی) با توانمندسازی زنان روستایی وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد منابع و کانال‏های ارتباطی و اطلاعاتی (محلی، ملی، بین‌المللی) قادرند 2/53 درصد از تغییرات واریانس متغیر وابستة تحقیق را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها