دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 249-450 
3. سنجش عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی سالمندان در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور)

صفحه 301-326

محمد رضا رضوانی؛ حسین منصوریان؛ حسن احمد آبادی؛ فرشته احمد آبادی؛ شیوا پروایی هره دشت


5. بررسی عوامل مؤثر بر وضعیت تغذیه ای روستاییان شهرستان کرمانشاه

صفحه 347-364

فاطمه پورقاسم؛ سهیلا پورجاوید؛ امیرحسین علی بیگی