نگرش رفتاری بنگاه های کشاورزی به آلودگی محیط زیست (مطالعه موردی شهرستان های کرمانشاه و اسلام آباد غرب، ایلام و ایوان غرب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام نور ایلام

2 استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه ایلام

3 دانشیار گروه ترویج و توسعة روستایی دانشگاه رازی

چکیده

امروزه آلودگی محیط زیست به موضوعی بسیار مهم و بحث‌برانگیز تبدیل شده است. باور بیشتر صاحب‌نظران حوزة محیط زیست این است که اصلاح مشکلات زیستمحیطی تا حد زیادی در گرو اصلاح آموزههای انسان و تغییر نگرش وی به منابع طبیعی و محیط زیست است. هدف این مطالعه سنجش نگرش زیستمحیطی مالکان و مدیران بنگاههای کوچک و متوسط کشاورزی و تأثیر آن بر میزان رعایت اصول زیستمحیطی با تکیه بر تئوری رفتار برنامهریزی‌شده است. تحقیق حاضر، به‌لحاظ کمّی، با توجه به هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‏ها از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعة آماری تحقیق دویست و دو نفر از مالکان و مدیران بنگاههای کوچک و متوسط کشاورزی استانهای کرمانشاه و ایلام‌اند که به روش نمونهگیری طبقهای انتخاب شدند. یافتهها نشان داد محدودیت پیشرفت و امکان وقوع بحران زیستمحیطی بر میزان رعایت اصول زیستمحیطی تأثیرگذار است. افزون بر این، شرکت در دورههای آموزش زیستمحیطی تأثیری مثبت و معنادار بر میزان رعایت اصول زیستمحیطی دارد.

کلیدواژه‌ها