کاربرد فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در برنامه‌ریزی توریسم مطالعة موردی: ناحیة کوهستانی غرب گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز

چکیده

دسترسی به جاذبه‌ها و رتبه‌بندی مقاصد گردشگری از ابعاد مهم برنامه‌ریزی توسعة توریسم به‌شمار می‌آید. در مقالة حاضر با استفاده از روش RDS از طریق منابع کتابخانه‌ای و با نظرسنجی از نمونة آماری مبتنی بر روش کوکران و روش نمونه‌گیری ساده، کاربرد فرایند تحلیل شبکه‌ای ANP در برنامه‌ریزی توریسم غرب گیلان بررسی شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش ANP به‌کمک نرم‌افزارSuper Decisions  ضمن مطالعة جاذبه‌های توریستی ناحیة کوهستانی غرب گیلان، جاذبه‌ها و مقاصد توریستی این منطقه نیز رتبه‌بندی شده است. برای این منظور، مؤلفه‌های اکوتوریستی، آثار تاریخی، سبک معیشت نیمه‌نومادیزم و وضعیت زیرساخت‌ها از مهم‌ترین شاخص‌های رتبه‌بندی مقاصد گردشگری انتخاب شدند. سپس با تحلیل و ارزیابی معیارها در مدل فرایند تحلیل شبکه‌ای، هفت گزینه از میان نواحی کوهستانی غرب گیلان پیشنهاد شدند، که به‌ترتیب عبارت‌اند از روستاهای آق‌اولر با 23/38 درصد، سراگاه با 23/34 درصد، سوباتان با 16/8 درصد، رندانه با 05/6 درصد، لومه‌دشت با 54/5 درصد، دشت دامان با 97/4 درصد و حیران با 80/2 درصد از درجة اهمیت.

کلیدواژه‌ها