دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، مهر 1392، صفحه 471-690 
کاربرد روش تلفیقی MCDM و GIS در شناسایی مناطق روستایی با پتانسیل اکوتوریستی

صفحه 641-660

10.22059/jrur.2013.36497

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ حمدا... سجاسی قیداری؛ مهدی پورطاهری؛ عادل آذر