بررسی رابطه میان اعتماد اجتماعی و روحیه کارآفرینی زنان روستایی مطالعه موردی: دهستان شیروان از توابع شهرستان بروجرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و مدیر گروه مطالعات توسعه روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد توسعه اجتماعی روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

با ایجاد روحیه کارآفرینی در زنان روستایی و تقویت اعتماد به‌نفس و استفادة هرچه بیشتر از نیروهای بالقوة زنان روستایی، دستیابی به توسعه روستایی سریع‌تر محقق خواهد شد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطة بین اعتماد اجتماعی و روحیة کارآفرینی میان زنان کارآفرین روستایی است. جامعة آماری این پژوهش، کلیة زنان عضو شرکت تعاونی دهستان شیروان از توابع شهرستان بروجرد است، که تمام 118 نفر اعضای آن، نمونة آماری مطالعه را تشکیل می‌دهند. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت و روایی و پایایی آن به‌ترتیب با نظر استادان و ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. فرض اصلی پژوهش این بود که بین اعتماد اجتماعی (با ابعاد فردی، عمومی و نهادی) و روحیة کارآفرینی (با ابعاد ریسک‌پذیری و خلاقیت) رابطه معنی‌داری وجود دارد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن بود که بین اعتماد اجتماعی (فردی، عمومی و نهادی) و روحیة کارآفرینی (ریسک‌پذیری و خلاقیت) زنان روستایی ارتباط مثبت و معنا‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها