دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-235 
آسیب‌شناسی توسعه کسب‌وکارهای خانوادگی روستایی در استان گلستان

صفحه 1-24

10.22059/jrur.2014.51444

ابوالقاسم شریف زاده؛ علیرضا خواجه شاهکوهی؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ مهنوش شریفی


حداقل معیشت در مناطق روستایی استان خوزستان (1388-1358)

صفحه 89-108

10.22059/jrur.2014.51449

منصور زراء نژاد؛ مسعود خداپناه؛ یدالله دیوسالار