نقش تعاونی‌های تولیدی در توانمندسازی زنان روستایی استان فارس مطالعه موردی: تعاونی روستایی زنان همایجان سپیدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زابل

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

4 دانش‌آموخته کارشناسی ، ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

امروزه توانمندسازی زنان ضمن اینکه وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای دیگر قلمداد می‌شود، خود به‌تنهایی نیز هدف است. در دهه‌های اخیر، توانمندسازی به‌عنوان سازوکاری برای افزایش کیفیت زندگی کاری و شخصی زنان مطرح شده است. هدف این پژوهش، ارزیابی تأثیر تعاونی تولید روستایی زنان همایجان- که از تعاونی‌های موفق در ایران است- بر توانمندسازی زنان است. روش تحقیق این پژوهش، مطالعة موردی است. برای تعیین نمونه‌ در این تحقیق از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شد. داده‌ها از طریق پرسشنامه‌ای که 123 نفر از اعضای تعاونی آن را تکمیل کردند، جمع‌آوری شد (300 =N). تأثیر عضویت در تعاونی بر توانمندی اعضا، در ابعاد توانمندی اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، خانوادگی و توانمندی روانی اندازه‌گیری شد. روایی ظاهری پرسشنامه در نشستی با حضور متخصصان تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق آزمون پیشاهنگ به‌دست آمد. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که تعاونی روستایی زنان همایجان تأثیر اندکی در توانمندی زنان عضو، در ابعاد مختلف توانمندی اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، خانوادگی و روانی داشته است. نتایج همچنین حاکی از آن بود که میزان رضایت اعضا از تعاونی و هیئت مدیره، و میزان درآمد اعضا مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار بر توانمندی اعضای تعاونی است.

کلیدواژه‌ها