سنجش پتانسیل‌های گردشگری روستایی با رویکرد رفع چالش‌های اقتصادی مطالعه موردی: دهستان قلعه‌قافه- شهرستان مینودشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده جغرافیا و عضو قطب علمی برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز

چکیده

پژوهش حاضر با روشی توصیفی - تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی، به ارزیابی پتانسیل‌های بخش گردشگری برای رفع چالش‌های اقتصادی دهستان قلعه‌قافه از توابع شهرستان مینودشت پرداخته است. جامعة آماری تحقیق، مدیران محلی و سرپرستان خانوار این دهستان بوده‌اند. نتایج تحقیق گویای آن است که گونه‌های مختلف گردشگری در دهستان مذکور، پتانسیل بالایی برای رفع چالش‌های اقتصادی دارند. بین پتانسیل این گونه‌ها در رفع چالش‌های اقتصادی از لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود دارد؛ به‌طوری‌که گردشگری طبیعی در اولویت نخست، گردشگری کشاورزی در اولویت دوم و گردشگری فرهنگی در اولویت سوم قرار دارد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در منطقة مطالعه‌شده، عوامل مؤثر در توسعه و شکوفایی این پتانسیل‌ها مانند «امکانات ارتباطی و سهولت دسترسی»، «تسهیلات زیربنایی، خدماتی و تفریحی»، و «تبلیغات و اطلاع‌رسانی مطلوب» در سطح پایینی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها