امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در جامعة روستایی شهرستان دیواندره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مدیریت و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مدیریت و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

دسترسی به غذای کافی و مطلوب و سلامت تغذیه‌ای از محورهای اصلی توسعه و زیربنای پرورش نسل آیندة کشور قلمداد می‏شود. در دهه‏های اخیر با برجسته‌شدن مفهوم توسعة انسانی موضوع تغذیه ابعاد تازه‏ای به خود گرفته است. پژوهش حاضر با هدف کلی تحلیل وضعیت امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در جامعة روستایی شهرستان دیواندره انجام شد. جامعة آماری پژوهش شامل کلیة زنان متأهل روستایی شهرستان دیواندره بود (N=15421). با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 213 نفر به‌روش طبقه‏بندی تصادفی برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه‏ای بود که روایی آن را جمعی از متخصصان امنیت غذایی و اعضای هیئت علمی گروه مدیریت و توسعة کشاورزی دانشگاه تهران، و پایایی آن را ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید کرد. نتایج پژوهش نشان‌دهندة وضعیت نامناسب امنیت غذایی و گروه‏های غذایی در خانوارهای روستایی مطالعه‌شده بود. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین درآمد خانوار، تعداد شاغلان خانوار، فاصلة محل سکونت تا شهر، بعد خانوار، مقدار زمین زراعی و باغی درتملک خانواده و تحصیلات مادر خانواده (مسئول تغذیه) با امنیت غذایی خانوار رابطة معنا‏داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سه متغیر درآمد خانوار، تحصیلات مادر و نظام تولیدی مختلط می‌توانند تا 1/62 درصد از واریانس متغیر وابستة تحقیق (امنیت غذایی) خانوار را تبیین کنند. 

کلیدواژه‌ها