دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 237-466 
4. امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در جامعة روستایی شهرستان دیواندره

صفحه 311-332

مسلم سواری؛ حسین شعبانعلی فمی؛ ژیلا دانشور عامری


5. واکاوی سازه‌‌های اجتماعی مؤثر بر موفقیت تعاونی‌‌های تولید روستایی

صفحه 333-354

فرزاد کریمی؛ مهدی نوری پور؛ سعید هدایتی نیا؛ زکریا محمدی تمری