دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 237-466 
5. واکاوی سازه‌‌های اجتماعی مؤثر بر موفقیت تعاونی‌‌های تولید روستایی

صفحه 333-354

10.22059/jrur.2014.52474

فرزاد کریمی؛ مهدی نوری پور؛ سعید هدایتی نیا؛ زکریا محمدی تمری