واکاوی سازه‌‌های اجتماعی مؤثر بر موفقیت تعاونی‌‌های تولید روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعة روستایی، دانشگاه یاسوج

2 استادیار ترویج کشاورزی و توسعة روستایی، دانشگاه یاسوج

3 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه یاسوج

چکیده

یکی از گونه‌های شرکت‌‌‌های تعاونی که نقش مهمی در زندگی مردم، به‌ویژه روستاییان و کشاورزان دارد، شرکت‌‌‌ تعاونی تولید روستایی است، که همواره به‌‌‌‌عنوان یکی از راه‌‌‌های اساسی برای فائق‌آمدن بر مشکلات کشاورزی مطرح بوده است. ‌‌‌بنابراین، توجه به رشد و توسعة‌‌‌ شرکت‌‌‌های تعاونی به‌‌‌‌منظور دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که در سایة‌‌‌ شناخت مفاهیم موفقیت تعاونی‌‌‌ها شکل می‌‌‌گیرد، بسیار ضروری است. پژوهش حاضر به تحلیل سازه‌‌‌های اجتماعی مؤثر بر موفقیت تعاونی‌‌‌های تولید روستایی ‌پرداخته است.‌‌‌ بدین منظور از روش توصیفی- همبستگی با رویکرد مقایسه‌‌‌ای بهره گرفته شد. جامعة آماری پژوهش، تعاونی‌‌‌های تولید روستایی شهرستان بویراحمد بودند که جمعاً 1809 نفر عضو دارند و با استفاده از جدول پاتن و روش نمونه‌‌‌گیری طبقه‌‌‌ای به‌‌‌‌صورت متناسب 317 نفر به‌‌‌‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌‌‌آوری داده‌‌‌ها، پرسشنامه‌‌‌ای محقق‌ساخته بود که برای تعیین اعتبار آن از روش تحلیل عاملی، و به‌‌‌‌منظور تعیین پایایی آن از هم‌‌‌سانی درونی به‌‌‌‌روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای کمّی‌کردن داده‌‌‌های کیفی که به‌‌‌‌صورت طیف 7گزینه‌‌‌ای سنجیده شده بود، از نظریة مجموعه‌‌‌های فازی بهره گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌‌‌ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک‌‌‌طرفه و تحلیل مسیر (نرم‌‌‌افزار AMOSver20) استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تعاونی‌‌‌های تولید روستایی شهرستان بویراحمد ازلحاظ دستیابی به اهداف ازپیش تعیین‌شده (389/0 دامنة‌‌‌ میانگین 012/0 تا 975/0) چندان موفق نبودند و تا رسیدن به حد موفقیت مطلوب فاصلة‌‌‌ زیادی دارند. در این میان تعاونی‌‌‌ تولید کاکان ازلحاظ میانگین (471/0) دستیابی به اهداف تفاوت معناداری با سایر تعاونی‌‌‌های مطالعه‌شده دارد و موفق‌‌‌تر عمل کرده است. 

کلیدواژه‌ها