تحلیل نقش گردشگری در اقتصاد روستایی مطالعة موردی: دهستان بان‌زرده‌ـ‌شهرستان دالاهو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‏ریزی روستایی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش گردشگری در اقتصاد روستایی دهستان بان‌زرده است. این پژوهش از نوع نظری‌ـ‌کاربردی و ازلحاظ روش مطالعه، توصیفی‌ـ‌تحلیلی است. داده‏ها و اطلاعات لازم برای انجام این پژوهش به دو روش کتابخانه‏ای و پیمایشی جمع‏آوری گردید. در روش پیمایشی از ابزار پرسشنامه استفاده شد. جامعۀ نمونه 370 نفر از ساکنان 13 روستای دهستان بان‌زرده هستند که با روش نمونه‏گیری تصادفیِ طبقه‏بندی‌شده انتخاب شدند و از آنها پرسش شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون‏های آماری میانگین پاسخ‏ها، T تک‌نمونه‏ای و ضریب همبستگی پیرسون در قالب نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان می‏دهند که از دید ساکنان، فعالیت‏های گردشگری در دو مؤلفۀ اشتغال و درآمد و همچنین وضعیت اقتصادی محدودۀ مطالعه‌شده مؤثرتر بوده‌‏اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهند که نقش فعالیت‏های گردشگری در جذب سرمایه‌گذاری‏ها در محدودۀ مطالعه‌شده پررنگ است. افزون بر این، فعالیت‏های گردشگری از دید ساکنان نقش کمتری در مؤلفۀ قیمت زمین داشته است. بین مؤلفه‏های درآمد، اشتغال و سرمایه‌گذاری، و وضعیت اقتصادی در سطح محدودۀ مطالعه‌شده رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد و فقط بین مؤلفۀ قیمت زمین و وضعیت اقتصادی رابطۀ منفی و معنا‌دار برقرار است.

کلیدواژه‌ها