عملکرد دهیاری‌های دهستان بالادربند شهرستان کرمانشاه از دیدگاه دهیاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعۀ کشاورزی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار دانشکدۀ کشاورزی و عضو مرکز پژوهشی تحقیقات توسعۀ اقتصادی‌ـ‌‌اجتماعی، دانشگاه رازی

چکیده

دهیاری‌ها به‌عنوان یکی از نهادهای مدیریتی نویندر دهۀ اخیر،برای اداره‌کردن روستاهای کشور تأسیس شدند. با گذشت بیش‌از 10‌ سال از شکل‌گیری این نهاد جدید مدیریتی در روستاهای استان کرمانشاه، تاکنون مطالعه‌ای در زمینۀ بررسی عملکرد این نهاد انجام نشده است. هدف از انجام‌دادن این مطالعۀ موردی که با رویکرد کیفی صورت گرفته، این است که ضمن واکاوی عملکرد دهیاری‌های دهستان بالادربند شهرستان کرمانشاه، راهکارهایی به‌منظور بهبود عملکرد دهیاری‌ها از دیدگاه دهیاران ارائه شود. جامعۀ مطالعه‌شده در پژوهش حاضر، دهیاران دهستان بالادربند (12 دهیار) بودند. داده‌های پژوهش با بهره‌گیری از تکنیک مصاحبۀ عمیق و گروه‌های متمرکز جمع‌آوری شدند و با استفاده از تحلیل‌ محتوا، تجزیه و تحلیل صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که عملکرد دهیاری‌های مطالعه‌شده، در این شش محور صورت گرفته است: توسعۀ کالبدی و فیزیکی در روستا، تهیه و اجرای طرح‌های زیست‌محیطی، تعاملات اجتماعی و اداری، تهیه و اجرای طرح‌های فرهنگی و مذهبی و ورزشی، عرضۀ خدمات عمومی، و توسعۀ کشاورزی. راهکارهایی که دهیاران به‌منظور بهبود عملکرد دهیاری‌ها مطرح کردند، در قالب شش موضوع دسته‌بندی شدند. این راهکارها که به‌منظور بهبود عملکرد دهیاری‌ها پیشنهاد شدند، عبارت‌اند از: توجیه و جلب همکاری شورا و مردم با دهیاری، تضمین امنیت شغلی و ایجاد انگیزه در دهیاران، تجدید‌نظر در فرایند انتخاب دهیار، تأمین امکانات و منابع مالی مورد‌نیاز دهیاری، تثبیت جایگاه قانونی دهیار، و تقویت ارتباط سازمان‌های ذی‌ربط با دهیاری‌ها.

کلیدواژه‌ها


 
ادیب حاج‌باقری، محسن؛ پرویزی، سرور؛ صلصالی، مهوش، 1389، روش‌های تحقیق کیفی، چاپ دوم، انتشارات بشری.
استعلاجی، علیرضا، 1391، بررسی الگوی مدیریت روستایی در ایران با تأکید بر مدیریت محلی و مشارکتی دهیاری‌ها، انجمن جغرافیای ایران، سال 10، شمارۀ 32، صص. 258-239.
افتخاری، عبدالرضا رکن‌الدین؛ سجاسی قیداری، حمداله؛ عینالی، جمشید، 1386، نگرشی نو به مدیریت روستایی با تأکید بر نهادهای تأثیرگذار، روستا و توسعه، سال 10، شمارۀ 2، صص.30-1.
ایمانی ‌جاجرمی، حسین؛ فیروزآبادی، سیداحمد، 1386، بررسی مدل‌های سنجش عملکرد مدیریت محلی:با تأکید بر سازمان‌های مدیریت شهری و روستایی در ایران، نامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 32، صص. 111-91.
چوبچیان، شهلا؛ کلانتری، خلیل؛ شعبانعلی فمی، حسین، 1386، عوامل مؤثر بر عملکرد دهیاری‌های استان گیلان، روستا و توسعه، سال 10، شمارۀ 2، صص. 108-88.
دربان آستانه، علیرضا؛ رضوانی، محمدرضا؛ مطیعی، حسن؛ بدری، سیدعلی، 1389، سنجش و تحلیل عوامل مؤثر بر حکمروایی روستایی در حکومت‌های محلی (مطالعۀ موردی: شهرستان قزوین)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شمارۀ 73، صص. 118-99.
دستجردی، حسن کامران؛ سوری، فرشاد؛ تقدیسی، احمد؛ انصاری‌زاده، سلمان، 1389، مدیریت سیاسی روستا و تحلیل مقایسه‌ای موفقیت دهیاری‌ها در روستاهای بزرگ و کوچک (مطالعۀ موردی: شهرستان دلفان)، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، جلد 15، شمارۀ 18، صص. 66-51.
رستمی، فرحناز؛ گراوندی، شهپر؛ قنبرعلی، رضوان، 1390، تبیین مؤلفه‌های مؤثر بر عملکرد نظام مدیریت محلی روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان بالادربند از استان کرمانشاه)، همایش علمی سالانۀ دانشگاه رازی کرمانشاه، 20 تا 23 آذر‌ماه، صص. 113-110.
رضوانی، محمدرضا؛ محمدی، سمیه؛ پیری، صدیقه، 1392، ارزیابی عملکرد دهیاری‌ها با استفاده از مدل چارچوب عمومی ارزیابی (CAF) (مطالعۀ موردی: شهرستان دهلران)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دورۀ 45، شمارۀ 1، صص. 216-199.
طالب، مهدی، 1376، مدیریت روستایی در ایران، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران.
فراهانی، حسین؛ رستم‌خانی، احمد، 1391، بررسی و ارزیابی نقش دهیاری‌ها بر کیفیت زندگی در روستاها؛ مطالعۀ موردی: دهستان کرسف شهرستان خدابنده، مدیریت شهری، شمارۀ 30، صص. 206-195.
فیروزآبادی، سیداحمد؛ ایمانی ‌جاجرمی، حسین، 1391، وضعیت رضایت روستاییان و عوامل مرتبط با آن از عملکرد دهیاری‌ها (مطالعۀ موردی: روستاهای استان قزوین)، پژوهش‌های روستایی، سال 3، شمارۀ 1، صص. 91-61.
قدیری ‌معصوم، مجتبی؛ ریاحی، وحید، 1383، بررسی محورها و چالش‌های مدیریت روستایی در ایران، پژوهش‌های جغرافیایی، شمارۀ 50، صص. 199-177.
محمودی ‌شن، غلامرضا؛ الحانی، فاطمه؛ احمدی، فضل‌اله؛ کاظم‌نژاد، انوشیروان، 1388، مضامین اخلاقی در سبک زندگی حرفه‌ای پرستاران: یک مطالعۀ کیفی به شیوۀ تحلیل‌ محتوای استقرایی، اخلاق و تاریخ پزشکی، دورۀ 2، شمارۀ 4، صص. 78-63.
مرادی، خدیجه؛ آگهی، حسین، 1393، واکاوی چالش‌های مدیریت روستایی با رویکرد کیفی تئوری بنیانی، جغرافیا و توسعه، شمارۀ 34، صص. 181-167.
مرادی، خدیجه؛ پاپ‌زن، عبدالحمید، 1391، ارائۀ الگویی به‌منظور شناسایی عوامل بسترساز موفقیت دهیاری‌ها (مطالعۀ موردی: دهیاری‌های دهستان بالادربند شهرستان کرمانشاه)، پژوهش‌های روستایی، سال 3، شمارۀ 2، صص. 202-175.
معاونت برنامه‌ریزی دفتر آمار و اطلاعات استانداری کرمانشاه، 1386، سالنامۀ آماری استان کرمانشاه، دفتر آمار و اطلاعات.
مقدم، وحید؛ واعظ، محمد؛ اکبری، نعمت‌اله، 1391، ارزیابی میزان انطباق مطالعات اقتصاد کلان ایران با اولویت‌های پژوهشی اقتصاد ایران به روش تحلیل‌ محتوا، راهبرد اقتصادی، سال 1، شمارۀ 1، صص. 69-47.
مهدوی، مسعود؛ نجفی‌ کانی، علی‌اکبر، 1384، دهیاری‌ها، تجربه‌ای دیگر در مدیریت روستاهای ایران (نمونۀ موردی: دهیاری‌های استان آذربایجان غربی)، پژوهش‌های جغرافیایی، شمارۀ 53، صص. 39-21.
نعمتی، مرتضی؛ بدری، سیدعلی، 1386، ارزیابی نقش کارکردی نظام نوین مدیریت روستاییمقایسۀ تطبیقی دهیاری‌های فعال در روستاهای کوچک و بزرگ مطالعۀ موردی: استان گلستان، پژوهش‌های جغرافیایی، شمارۀ 59، صص. 176-161.
وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، 1388، گزارش عملکرد دفتر عمران و توسعۀ روستایی در سال 1388، صص. 6-1.
Connelly, S., Richardson, T., Miles, T., 2006, Situated legitimacy: Deliberative Arenas and the New Rural Governance, Journal of Rural Studies, 22, PP. 267-277.
Douglas, D.J.A., 2005, The Restructuring of Local Government in Rural Regions: A Rural Development Perspective, Journal of Rural Studies, 21, PP. 231-246.
Gardiner, R., 2002, Governance for Sustainable Development: Outcomes from Johannesburg, Presentation to Global Governance 2002: Redefining Gloal Democracy Montreal, Canada October 2002.
Goldman, I., 2002, Local Governance for Rural Development: A Case Study from South and East Africa, Policies and Approaches for Rural Poverty Reduction, PP. 1-7.
Kondracki, N.L., Wellman, N.S., Amundson, D.R., 2002, Content Analysis: Review of Methods and their Applications in Nutrition Education, Journal of Nutrition Education and Behavior, Vol. 34, No. 4, PP. 224-230.
References (In Persian):
 
Astaneh, A.R., Rezvani, M.R., Motiee, H., Badri, E., 2010, Assessment and Analysis of Factor Influencing on Rural Governance in Local Government: The case of Ghazvin province, Human Geography Research, No. 73, PP. 99-118.
Chobchian, Sh., Kalantari, Kh. & Fami, H., 2007, Factors Affecting Rural Administrators’ Performance in Gilan Province, A Quarterly Journal of Rural Development Studies, Vol. 10, No. 2, PP. 87-107.
Dastjerdi, K., Souri, F., Taghdisi, A., Ansari zadeh, S., 2010, Political Management of the Village and Comparative Analysis of Rural Administration Success in Large and Small Village: The case of Delfan township, Applied  Researches in Geography Science, Vol. 15, No. 18, PP. 51-66.
Estelagi, E., 2012, Rural Management Model in Iran with Emphasis on Participatory and Local Management in Rural Administration, Iranian Geographical Association, Vol. 10, No. 32, PP. 239-258.
Farahani, H., Rostam khani, A., 2012, Investigation and Assessment of Rural Administration Role on Qualitative Life in Villages: The case of Karsef district, Khodabandeh township, Urban Management, No. 30, PP. 195-206.
Firoozabadi, A., Imani, H., 2012, Rural Satisfaction and Its Factors that Related to Rural Administration Performance: The case of Ghazvin province, Rural Research, Vol. 3, No. 1, PP. 61-91.
Ghadiri, M., & Riahi, V., 2004, The Outlines and Challenges of Rural Management in Iran, Journal of Geographical Research, Vol. 36, No. 1, PP. 177-199.
Haj Bagheri, M., Parvizi, S. & Salsali, M., 2010, Qualitative Research Methods, Boshra publishing, 2nd Edition.
Imani, H. & Firozabadi, S.A., 2007, Investigation of Management Performance Assessment Models with Emphasize on Rural and Urban Management Organization in Iran, Journal of Social Sciences, No, 32, PP. 91-111. 
Mahdavi, M. & Najafi, A.A., 2005, Rural Administrators, A new rural management experience in Iran, A case of Azerbaijan Gharbi province, Journal of Geographical  Research, Vol. 37, No. 53, PP. 21-39.
Mahmoodi, Gh., Elhani, F., Ahmadi, F., Kazem nezhad, A., 2009, Nurses’ Ethical Issues in Professional Life: A qualitative study of inductive content analysis approach, Journal of Medical Ethics and History, Vol. 2, No. 4, PP. 63-78
Moghadam, V., Vaez, M., Akbari, N., 2012, Conformity Assessment of Iran's Macroeconomic Research Priorities Economy Using Content Analysis, Journal of Economic Strategy, Vol. 1, No. 1, PP. 47-69.
Moradi, Kh., Papzan, E., 2012, Modeling Success Factors of Rural Administration: The Case of Rural Administration in Baladarband, Kermanshah Province, Rural Research, Vol. 3, No. 2, PP. 175-202.
Municipalities and rural administration agencies, 2009, Report of Rural Development Office in 1388, PP. 1-6
Nemati, M., Badri, 2007, Assessing the Functional Role of Modern Management Systems: A comparative study of Rural Administration in small and great villages, a case study of Golestan Province, Geography Research, No. 59, PP. 161-176.
Provincial Office of Kermanshah province, 2010, Statistics of Rural Administrators of Baladarband District in Kermanshah Township.
Rezvani, M., Mohamadi, S., Piri, S., 2013, Rural Administration Performance Appraisal using CAF: The case of Dehloran township, Human Geography Research, Vol. 45, No. 1, PP. 199-216.
Rostami, F., Geravandi, Sh., Ghanbar Ali, R., 2011, Factors Influencing on Performance for Local Rural Management System: The case of Baladarband rural district, Kermanshah province, The third of annual Conference in Razi university, PP. 110-113.