دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 467-704