دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، مهر 1393، صفحه 467-704