بررسی مشارکت اجتماعی – اقتصادی شاغلان اداری ماندگار در روستاهای شهرستان هامون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌‌ریزی روستایی، دانشگاه زابل

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌‌ریزی روستایی، دانشگاه زابل

چکیده

شاغلان اداری ماندگار در روستاها بخشی از نظام‌های جمعی شناسایی متقابل هستند که هویت جمعی قدیم و جدید را با عناصر مهم فرهنگی و نمادین بیان می‌‌کنند. آنها واسطه‌‌هایی هستند که نیازها و خواست‌‌های روستاییان را به محیط عمومی می‌آورند و زمینه‌‌های لازم را برای بیان مشکلات آنان فراهم می‌‌کنند. پژوهش حاضر با این دیدگاه به بررسی و تحلیل مشارکت اجتماعی – اقتصادی شاغلان اداری ماندگار و غیرماندگار در روستاهای شهرستان هامون با روش توصیفی- تحلیلی می‌‌پردازد. جامعة‌‌ نمونة ‌‌تحقیق شامل 126 نفر شاغل اداری ماندگار و 106 نفر شاغل اداری غیرماندگار از بخش تیمورآباد (انتخاب بخش به‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت تصافی ساده) به‌‌‌صورت تمام‌شماری انتخاب شد و جمع‌‌آوری داده‌‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌‌ای و تکمیل پرسشنامه صورت گرفت. برای آزمون فرضیات از آزمون مان - ویتنی و فریدمن استفاده شد. یافته‌‌ها حاکی از تأیید فرضیات تحقیق‌اند و نشان می‌دهند که ماندگاری شاغلان اداری در مشارکت اجتماعی و اقتصادی آنها در روستاها مؤثر است. ازاین‌رو چند مورد پیشنهاد می‌شود: 1. در استخدام شاغلان اداری روستاها، تحصیل‌‌کرده‌‌های هر روستا در اولویت قرار گیرند؛ 2. برای کارآفرینی شاغلان اداری ماندگار در روستاها، تسهیلات و پشتیبانی‌‌های مالی و نهادی لازم انجام شود؛ و 3. در بررسی و شناخت نیازهای روستاها به‌منظور برنامه‌‌ریزی برای توسعة ‌‌روستاها از ظرفیت‌‌های علمی و تجربی شاغلان اداری ماندگار در روستاها استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


 
بیابانی، غلامحسین و هادیانفر، کمال، 1387، مهاجر سرمایة انسانی، شهروند جهانی، فصل‌‌نامة جمعیت، شمارة 66-65، صص. 64-49.
پوراشرف، یاسان‌‌الله و طولابی، زینت، 1388، رویکرد کیفی به عوامل موثر بر میل به ماندگاری با انگیزة معلمان مورد: استان ایلام، فصل‌نامة تعلیم و تربیت، شمارة 98، صص. 176-153.
ترکان، اکبر و شهبازی، میثم، 1389، بررسی چگونگی جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعة زیرساخت‌‌های حمل‌ونقل جاده‌‌ای؛ مسائل و راهکارها، فصل‌‌نامة راهبرد، سال 19، شمارة 57، زمستان، صص. 276-245.
حافظ‌‌نیا، محمدرضا، 1389، مقدمه‌‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، چاپ هفدهم، انتشارات سمت.
حسنی، نعمت‌‌اله، 1381، مقدمه‌‌ای بر تربیت نیروی انسانی برای توسعة ‌‌پایدار، فصل‌‌نامة مدیریت و توسعه، شمارة 12.
ریتزر، جرج، 1387، نظریة جامعه‌شناسی در جهان معاصر، ترجمة محسن ثلاثی، چاپ سیزدهم، انتشارات، تهران.
سکاران، اوما، 1380، روش‌های تحقیق در مدیریت، ترجمة محمد صائبی و محمود شیرازی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران.
شریعت‌‌زاده، مهدی و چیذری، محمد، 1383، ویژگی‌‌های نیروی انسانی توسعه‌‌یافته، رهیافت، شمارة 32، بهار و تابستان، صص. 70-65.
صیدایی، اسکندر و دهقانی، امین، 1389، نقش مشارکت‌‌های مردمی در توسعة روستایی، با تاکید بر مشارکت سنتی و جدید؛ مطالعة موردی: بخش مرکزی شهرستان نورآباد ممسنی، جامعه‌‌شناسی کاربردی، سال 21، شمارة پیاپی 37، شمارة 1، بهار، صص. 18-1.
ضیاءتوانا، محمدحسن؛ رحمانی‌‌فضلی، عبدالرضا؛ گنجی، محمدحسن و اصغری ‌‌لفمجانی، صادق، 1389، بررسی تطبیقی اثرات کاهش آب هیرمند بر فعالیت‌‌های کشاورزی در روستاهای سیستان، پژوهش‌‌های جغرافیای‌‌انسانی، شمارة 71، صص. 65 - 49.
غلامحسین پورانوری، ثریا و ملکی ‌‌آوارسین، صادق، 1387، بررسی رابطة مشارکت دبیران در تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد مدیران مدارس راهنمایی و متوسطۀ مراغه، مجلة دانش و پژوهش در علوم تربیتی، دورة اول، شمارة 17 و 18، صص. 211-199.
فاضل‌‌نیا، غریب، 1388، تبیین نظریة الگوی نقش و اثر همسایگی در پیشبرد سیاست اصلاح الگوی مصرف در مناطق روستایی ایران، اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی، دانشگاه زابل، 12 تا 14 اسفندماه، زابل.
فاضل‌‌نیا، غریب؛ کیانی، اکبر؛ خسروی، محمودعلی و بندانی، میثم، 1390، بررسی انطباق الگوی بومی توسعة کالبدی- فیزیکی روستای تمبکاء شهرستان زابل با جهت حرکت طوفان‌‌های شن و ماسه، فصل‌‌نامة مسکن و محیط روستا، سال 30، شمارة 136، صص. 16-3.
قاسمی‌‌ اردهائی، علی، 1385، بررسی علل مهاجرت روستاییان به شهرها در ایران با فرابررسی پایان‌‌نامه‌‌های تحصیلی در مقطع زمانی 1359-1383، فصل‌‌نامة روستا و توسعه، شمارة 9، صص. 80-51.
کینیر، آر، پل و کالین، ا.، گری، 1381، کتاب آموزشی spss10، ترجمۀ اکبر فتوحی اردکانی، انتشارات شایگان، تهران.
مطیعی لنگرودی، سیدحسن و سخایی، فاطمه، 1388، مشارکت مردمی و توسعه‌یافتگی روستایی در دهستان سلگی شهرستان نهاوند، فصل‌نامة پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دورة 41، شمارة 70، صص. 126- 111.
مطیعی ‌‌لنگرودی، سیدحسن؛ رضوانی، محمدرضا؛ نوربخش، مرتضی و اکبرپور سراسکانرود، محمد، 1392، تبیین راهبرد مناسب بر ماندگاری جمعیت در سکونتگاه‌‌های روستایی (مطالعة موردی: دهستان سلوک شهرستان هشترود)، فصلنامة مسکن و محیط روستا، شمارة 142، صص. 96-83.
میرزامصطفی، ناصر؛ خلیلی، داور؛ ناظم‌‌السادات، محمدجعفر و هادربادی، غلامرضا، 1387، پیش‌‌بینی ساعتی سرعت و جهت بادهای فرساینده با استفاده از داده‌‌های سه‌ساعته (مطالعة موردی: منطقة زابل)، فصل‌‌نامة تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد 15، شمارة 1، صص. 85-69.
میرلطفی، محمودرضا؛ خسروی، محمودعلی و بندانی، میثم، 1391، واکاوی علل ماندگاری جمعیت در روستاهای آسیب‌‌پذیر از مخاطرات طبیعی؛ مطالعة موردی: روستاهای شهرستان هیرمند، مجلة آمایش جغرافیایی فضا، سال دوم، شمارة 3، صص. 110-93.
Currivan D.B., 2000, The Causal Order of Job Satisfaction and Organizational Commitment in Models of Employee Turnover, Human Resource Mana gement Review, Vol. 9, PP. 495-524.
Fishbine, M., Aizen, I., 1975, Belife, Attitude, Intention and Behaviour, An Introduction to theory and Research, Addison- Wesley, Massach usets.
Huang, M., Robert, D. and Simons, A., 2002, Rural Labour Market: the case of china, journal of Agricultural Economics, Vol. 23, PP. 117-127.
Idalina Dias S., Daniela C., Sérgio, M., 2013, A Sustainability Framework for Redevelopment of Rural brownfields: stakeholder participation at SÃO DOMINGOS mine, Portugal Journal of Cleaner Production, Vol. 57, PP. 200-208.
José M. D.P., Francisco J.G., Pablo V., Antonella R.A., 2012, Information as a Key Tool for Rural Development, 25 Years of Experience in Spain Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 46, PP. 1208-1212.
Lee, J.W., 2005, Human Capital and Productivity for Korea's Sustained Economic Growth, Journal of Asian economic, Vol. 16, PP. 664-687.
Mueller, C.W., 1994, Employee Commitment: Resolving some isses, Work and occupations, Vol. 19, PP. 211-236.
 
 
 
 
References
Biabani, Gholamhossein and Hadianfar, Kamal, 2009, The Immigrant, a Human Resource, A Global citizen, population Quarterly, No. 66- 65, PP. 49 – 64.
Fazelnia, Gharib, 2010, Elaborating the Theory the Pattern of Adjacency Impact and Function on Advancing the Policy of Modifying Consumption Pattern in Rural Areas of Iran, The first national conference on modifying the pattern of consumption based on natural resources, agriculture and rancher, University of Zabol, February, Zabol.
Fazelnia, Gharib; Kiani, Akbar; Khosravi, Mahmoudali and Bandani, Meisam, 2012, Investigation Rural Vernacular Pattern, on the Contrary Wind Sand, Case study: Tambaka village of Zabol, Journal of housing and rural environment, No. 136, PP. 3- 16.
Gholamhossein Pouranvari, Soraya and Maleki Avarsin, Sadegh, 2008, The Investigation of the Relationship between Teachers Participation in Decision Making and Performance of Middle and High School Principals of Maragheh, Journal of knowledge and research in educational sciences, No. 17 and 18, PP. 199 – 211.
Ghasemi Ardehaei, Ali, 2007, Investigating the Causes of Immigration of Villages to Cities in Iran using meta – analysis of academic theses during the years 1980 – 2003, Village and development Quarterly, No. 9, PP. 51 -80.
Hafeznia, Mohamadreza, 2010, An Introduction to Research Methodology in Humanities, SAMT publication, 17thedition, Tehran.
Hassani, Nematallah, 2003, An Introduction to Educting Human Forces for Consistant Development, Journal of Management and development, No. 12, PP. 24- 36.
Kynir, R. Paul and Colin, A. Grey, 2000, The Textbook of SPPS 10, Translated by Akbar Fotuhi Ardakani, Shayegan publishing, Tehran.
Mirlotfi,Mahmoudreza, Khosravi, Mahmoudali, Bandani, Meisam, 2012, Exploring the Reasons Constant Habitation of People in Villages which are Vulnerable to Natural Dangers Case study: rurals of Hirmand Township, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 2th, Vol. 3, PP. 93 – 110.
Mirza Mostafa, Naser; Khalili, Davar; Nazem-o-sadat, Mohamad Jafar and Hadarbadi, Gholamreza, 2008, Prediction of the Speed and Direction of Erosive Winds Using Three Hour Data (Case study: Zabol city), Iranian journal of range and desert research, No. 1, PP. 69 – 85.
Motiei Langarudi, Seyed Hasan, Sakhaiei, Fateme, 2010, Peoples Participation and Rural Development in Solgi District of Nahavand County, Journal of Human Geography Research, Quarterly, No. 70, PP. 111- 126.
Motiei Langarudi, Seyed Hasan, Rezvani, Mohamad Reza, Nourbakhsh, Morteza, Akbarpour Sareskanroud, Mohamad, 2013, Elaborating an Approriate Strategy for Staying the Population in Rural Residences (the case study of saluki town, Hashtroud), Journal of housing and rural environment, No. 142, PP. 83- 96.
Pourashraf, Yasanallah and Toulabi, Zinat, 2010, A Qualitative Approach to Factors Affecting the Tendency of Staying of Teachers, the case: Ilam province, Research in statute education Quarterly, No. 98, PP. 153- 176.
Ritzer, George, 2008, The Theory of Sociology in the Contemporary World, Translated by Mohsen Salasi, 13th edition, Tehran.
Sekaran, Oma, 2001, Research Methodology in Management, Translated by Mohamad Saebi and Mahmuod Shirazi, The Center of Government Management, Tehran.
Seydaei, Eskandar and Dehghani, Amin, 2011, The Role of Peoples Participation in Rural Development with an Emphasis on Traditional and Modern Participation, Case study: the central district Nourabad Mamasani, Journal of applied sociology, (37), No. 1, PP. 1-18.
Shariatzadeh, Mahdi and Chizari, Mohamad, 2005, The Qualities of a Developed Human Force, Journal of Rahyaft, No. 32, PP. 1-18.
Torkan, Akbar and Shahbazi, Meysam, 2011, Investigating the Ways to Win the Participation of Privat Section to Develope Infrastructures of Road Transport; Problems and Solutions, Strategy Quarterly, No. 57, PP. 245–276.
Ziatavana, Mohamad Hassan; Rahmani Fazli, Abdolreza; Ganji, Mohamadhassan and Asghari Lafamjani, Sadegh, 2010, A Comparative Study of the Effects of Redoction of Hirmand Water on Agriculture in Sistan Villages, Journal of Human Geography Reseaech, No. 71, PP. 49 -65.