تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد واحدهای زراعی با تأکید بر رفتار کشاورزان سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علوم اقتصادی تهران

چکیده

کشاورزی در منطقة سیستان نقش بسزایی در درآمدزایی و اشتغال روستاییان این منطقه دارد و بررسی عملکرد و عوامل رفتاری تأثیرگذار بر آن اهمیت ویژه‌ای دارد. ازاین‌رو در مطالعة حاضر ضمن بررسی خصوصیات اقتصادی- اجتماعی روستاییان، به بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد واحدهای کشاورزی در این منطقه پرداخته شده است. داده‌ها و اطلاعات لازم از طریق تکمیل 100 پرسشنامه از کشاورزان منطقه به‌دست آمد. برای تحلیل نتایج و یافته‌ها از بستة نرم‌افزاری Eviews7 استفاده شد. نتایج مطالعهنشان دادند که سطح زیر کشت و تجربه اثر معناداری بر عملکرد کشاورزان منطقه داشته است. لذا تقویت زیرساخت‌های گفته‌شده برای بهبود عملکرد کشاورزی سیستان پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


 
انجمن ترویج و آموزش کشاورزی، 1389، گزارش‌های سالیانة بخش ترویج و آموزش، تهران.
سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، نشریۀ سیستانخاستگاه انگور یاقوتی، 1390، واحد ترویج، صص. 8-1.
شهبازی، اسماعیل، 1384، توسعه و ترویج روستایی، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
فرج‌زاده اصل، منوچهر و زرین‌آذر، 1381، مدل‌سازی میزان عملکرد محصول گندم دیم با توجه به معیارهای اقلیم‌شناسی کشاورزی در استان آذربایجان غربی، مدرس علوم انسانی، 6 (2) پیاپی (25)، صص. 96-77.
گجراتی دامور، 1378، مبانی اقتصادسنجی، ترجمة حمید ابریشمی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
محمد قاسمی، محمود و کوه‌کن، شیرعلی و اکبری مقدم، حسین و رستمی، حسن، گلی محمودی، حبیب‌اله، 1387، تحلیل هزینه - فایدة عملکرد محصولات کشاورزی در سیستان و بلوچستان: مطالعة موردی تریتیکاله، جونومار و گندم هامون، فصلنامة روستا و توسعه، 11(4)، صص. 88-71.
Mey Huang, F. & Hueih Luh, Y., 2009, The Economic Value of Education in Agricultural Production: A Switching Regression Analysis of Selected East Asian Countries, Department of Agricultural Economics, National Taiwan University.
Tuttle, S., Lindner, J.R., & Dooley, K.E. 2006, Historical and Current Extension Systems in Dr. Arroyo, Northeastern Mexico, Proceeding of the 22nd Association for International Agriculture and Extension Education Annual Conference, Clear water Beach: Florida. PP. 18-25.
Villano, R., Donnel, C., Battese, 2005, An Investigation of Production Risk, Risk Preferences and Technical Efficiency: Evidence from Rained Low land Rice Farms in the Philippines, Working paper Series in Agricultural and Resource Economics, University of New England, No. 1.
 
- انگلیسی به فارسی
Association of Agricultural Extension and Education, 2010.
Farajzadeh Asl, M., Zarin, A., 2002, Modeling the Yield of Wheat Crop due to Agro Criteria in the Province of West Azerbaijan, Tutor of Humanities, 6 (2), PP. 77-96.
Gujarati D., 1998, Principles of Econometrics, Translated by Hamid Abrishami, Tehran University Press, Tehran. 
Journal of Ruby Grape Origin Sistan, 2011, Sistan and Baluchestan Agricultural Organization, Promotion Unit, PP. 1-8.
Mohhamad Ghasemi, M., Kohkan, Sh., Akbari Moghaddam H., Rostami H., Goli Mahmoudi, H., 2008, Cost-Benefit Analysis of Agricultural Products in Sistan and Baluchestan Province: a Case Study of Triticale, wheat and plain, Journal rural development, 11 (4), PP. 71-88.
Shahbazi, I., 2004, Extension and Rural Development, Fourth Edition, Tehran University Press, Tehran.