تحلیل موانع صنعتی‌شدن دام‌پروری مطالعة موردی: شهرستان قلعه‌گنج، استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد توسعة روستایی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه یاسوج

2 استادیار ترویج و توسعة کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه یاسوج

چکیده

صنعتی‌شدن دام‌پروری ازطریق افزایش تولیدات روستایی، بهره‌وری، ایجاد فرصت‌‌های شغلی و ایجاد پیوند با دیگر بخش‌‌های اقتصادی، نقش بسیار مهمی در توسعة روستایی دارد. هدف پژوهش حاضر، تحلیل موانع ‌‌صنعتی‌شدن دام‌پروری در مناطق روستایی شهرستان قلعه‌گنج بود. بدین منظور از روش پژوهشی پیمایش بهره گرفته شد. جامعة آماری پژوهش، دام‌دار‌‌‌‌ان مناطق روستایی شهرستان قلعه‌گنج بودند که جمعاً 810 نفر را شامل می‌‌شدند. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه‌‌گیری طبقه‌‌ای با انتساب متناسب، 266 نفر از سه دهستان به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌‌آوری داده‌‌ها، پرسشنامة محقق‌ساخته بود. برای تعیین روایی پرسشنامه از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خبرگان دانشگاهی استفاده شد. به‌منظور تعیین پایایی آن نیز از هم‌سانی درونی به‌روش آلفای کرونباخ استفاده شد و آمارة ضریب آلفای کرونباخ برای بخش‌های مختلف پرسشنامه 532/0 تا 733/0 به‌‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از تحلیل خوشه‌‌ای، ضریب پراکندگی و تی‌تست جفت استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که از دیدگاه دام‌پروران، موانع سازمانی و ساختاری از مهم‌‌ترین موانع صنعتی‌شدن دام‌پروری در منطقة مطالعه‌شده بودند. افزون‌بر آن، نتایج بیانگر بالابودن سطح موانع و مشکلات برای صنعتی‌شدن دام‌پروری در شهرستان قلعه‌گنج بودند. دیگر یافته‌‌ها حاکی از آن بود که دهستان محمدآباد دارای موانع کمتری از سایر دهستان‌‌ها بود. ازسوی دیگر، دام‌دار‌‌‌‌ان نیمه‌صنعتی موانع را بالاتر از دام‌دار‌‌‌‌ان سنتی ارزیابی کردند.

کلیدواژه‌ها


ازکیا، م.، 1374، جامعه‌شناسی توسعه و توسعه‌نیافتگی روستایی ایران، تهران، انتشارات اطلاعات.
جلال‌‌زاده، م.، قاسمی، ج.، گودرزی، س.، فرجادنیا، ک. و قارون، ز.، 1389، تحلیل ابزارهای مدیریت ریسک در گاوداری‌‌های صنعتی شیری شهرستان‌‌های ارومیه و خوی،تحقیقات اقتصاد و توسعة کشاورزی ایران، سال 41، شمارة 2، صص. 180-171. ‌‌
حاج‌سیدجوادی، س.م.ر. و صمدی، م.، 1388، توسعة یک مدل آماری چندمتغیره به‌منظور رتبه‌‌بندی شرکت‌‌های کشت و صنعت تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی براساس عملکرد مالی سال‌‌های 1384 و 1385، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 17، شمارة 68، صص. 128-103.
رضوانفر، ا.، ویسی، ه.، و شفیعی، ف.، 1383[M1] ، گروه‌‌بندی استان‌‌های مختلف ازنظر ظرفیت دام‌پروری به‌منظور منطقی‌کردن ارائة خدمات پشتیبانی، روستا و توسعه، صص. 19-1.
زمانی‌پور، ا.، 1373، ترویج کشاورزی در فرایند توسعه، بیرجند، انتشارات دانشگاه بیرجند. ‌‌
سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان، 1391، گزارش آمار کشاورزی، منتشرنشده.
طاهرخانی، م.، 1380، نقش نواحی صنعتی در توسعة مناطق روستایی (مطالعة موردی: نواحی صنعتی روستایی استان مرکزی، پژوهش‌‌های جغرافیایی، سال چهارم، شمارۀ 4، صص. 45-33.
قره‌‌باش، ا. و تقی‌‌فورچی[M2] ، م.، 1390، ضرورت توسعة دام‌پروری صنعتی در شمال استان گلستان،همایش منطقه‌‌ای دانش‌محور در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، صص. 6-1.
مرکز آمار ایران، 1390، سالنامة آماری استان کرمان، معاونت برنامه‌‌ریزی (دفتر آمار و اطلاعات) استانداری، 751 صفحه.
مطیعی لنگرودی، س.ه. و نجفی‌‌کانی، ع.، 1385، بررسی ارزیابی اثرات شهرک‌‌ها و نواحی صنعتی در توسعة اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی شهرستان بابل،پژوهش‌‌های جغرافیایی، شمارة 58، صص. 165-147.
موحد[M3] ، ع.، فیروزی، م.ع. و روزبه، ح.، 1390، تحلیل درجة توسعه‌‌یافتگی شهرستان‌‌های استان خوزستان با استفاده از روش تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‌‌ای،مجلة پژوهش و برنامه‌‌ریزی شهری، سال 2، شمارة 5، صص. 56-43.
Abraham, T., 1994, Rural Industries and Rural Industrialization in Developing Economy, India Eexperience, Jurnal of Rural Recon Struction, 8(2), PP. 37-51.
Benek, R. and Thomson, S.R., 1998, Genaralized Optical Hedge Ration Estimation, American Journal of Agricutral Economics, 77, PP. 858-868.
Dent, J.B. and Thornton, P.K., 1998, The Role of Biological Simulation Models Infarming Systems Research, Journal of Agricultural Administration and Extension, Vol. 29, No. 2, PP. 111-112.
FAO, 1993, Agricultural Extension and Farm Women in the 1980s, Rome: FAO, http: www.Fao.org.
FAO, 2006, Framework on Effective Rural Communitication and Development, http:www.Fao.org.
Misra, R.P., and Achyuta, R.N., 1990, Micro- level Rural Planning: Principle methods and Case Study, Concept publishing company: New Dehli, page 337.
Navaratne, M.A.J.S. and Buchenrieder, G., 2003, Economics of Small-scale Dairy Farming in Sri Lanka- A Case study from Coconut Cattle Silvo Pastoral System, Technological and Institutional Innovation for Sustainable Rural Development.
Niknam, T., Taherian-Fard, E., Pourjafarian, N. & Rousta, A., 2011, An Efficient Hybrid Algorithm based on Modified Imperialist Competitive Algorithm and K-means for Data Clustering, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 24, PP. 306-317.
Scozzi, B. and Garavelli, C., 2005, Methods for Modeling and Supporting Innovation Processes in SMEs, European Journal of Innovation Management, 8(1), PP. 120- 137.
Short, D.S., 2000, Structure, Management and Performance Characteristicts of Specialized Dairy Farm Business in the Unites State, Agricultural Handbook, Number 720, 50 p.
Soontiens, W., 2002, Managing International Trade: an analysis of South African SMEs and regional exports, Management Decision, 40(7), PP. 710-719.
Tambunan, T., 2009, Development and some Constraints of SME in Indonesia, Center for industry, SME and Business Competition Studies.University of Trisakti, Jurnal of Dewelopment and Agricultural Economic, 1 (2), PP. 27-40.
Vries, A.D. and Russgiesy, L., 2002, Profitability of U.S. Dairy Farms, Florida dairy business conference, Ocala, 5 p.
Xu, R. and Wunsch, D., 2005, Survey of Clustering Algorithms, Neural Networks, IEEE Transactions on, 16(3), PP. 645-678.
 
References
Azkia, M., 1995, The Sociology of Development and Non development in Iran, Ittilaat Publishers, Tehran.
Abraham, T., 1994, Rural Industries and Rural Industrialization in Developing Economy, India experience, Jurnal of Rural Recon Struction, 8(2), PP. 37-51.
Haj Seyed Javadi, S.M. & Samadi, M., 2009, Development of a Multivariate Statistical Model to Rank Companies According to Agriculture Ministry of Agro-Industry Performance in Fiscal Years 1384 and 1385, Agricultural and Development Economics, Vol. 17, No. 68, PP. 103-128.
Motiee Langroodi, S.H. and Najafi Kani, A., 2006, Review and Evaluate the Effects of Towns on Rural Settlements: the case of babol county, Geographical Research Quarterly, 58, PP. 147-165.
Statistical Center of Iran, 2011, Annual Statistic Report of Kerman Province, Statistical Center Publication. 751 pages, Tehran.
Taher Khani, M., 2001, The Role of Industrial Areas in the Development of Rural Areas (A case study: rural industrial regions of Markazi province), Geographical Research Quarterly, 4, PP. 33-45.
Zamanipoor, A., 1994, Agricultural Extension in the Development Process, Birjand, Birjand University Press.
 [M1]همه جا در متن آمده است: 1385
در متن آمده است: قورچی [M2]
در متن نیست. [M3]