دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 705-936 
9. تبیین استراتژی مناسب ماندگاری جمعیت در سکونتگاه‌های روستایی مطالعة موردی: شهرستان هشترود

صفحه 893-910

محمد اکبرپور؛ سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ محمدرضا رضوانی؛ سیدمرتضی نوربخش‌