دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 705-936