رتبه‌بندی شهرستان‌های استان گیلان ازلحاظ مدیریت پایدار تعاونی‌های پرة صید و صیادی با استفاده از تکنیک TOPSIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

3 استادیار وزارت جهاد کشاورزی

چکیده

ماهی‌گیری یکی از زیربخش‌های مهم کشاورزی قلمداد می‌شود. در این زیربخش بیش از 100 میلیون تن از انواع آبزیان در هر سال تولید می‌شود که در تغذیه و رفاه نوع بشر نقش مؤثری دارد و وسیلة امرار معاش بیش از 200 میلیون نفر را فراهم می‌سازد. در زمان حاضر در صید ساحلی دریای خزر الگوی بهره‌برداری تعاونی وجود دارد که به تعاونی‌های پره مشهورند. استان گیلان با بیشترین شاغل در بخش صید ساحلی و کمترین میزان میانگین صید پنج‌ساله پرچالش‌ترین استان ازلحاظ عملکرد تعاونی‌های پره است. این مقاله درصدد است با اولویت‌بندی ابعاد مؤثر بر مدیریت صید ساحلی پایدار، دریابد که کدام بعد وضعیت بهتری ازلحاظ پایداری دارد و در ادامه با رتبه‌بندی شهرستان‌های استان دریابد که کدام‌یک از شهرستان‌ها ازلحاظ وضعیت ایده‌آل مدیریت صید ساحلی پایدار وضعیت بهتری دارند. وزن‌های محاسبه‌شده ازطریق تکنیک تحلیل مؤلفه‌های اصلی نشان می‌دهند که بعد سیاستی بالاترین وزن را در میان شاخص‌های مدیریت صید ساحلی پایدار تعاونی‌های پره دارد. با توجه به نتایج پژوهش، شهرستان لنگرود ازلحاظ مدیریت صید ساحلی پایدار کمترین فاصله را با وضعیت ایده‌آل دارد. شایان ذکر است که شهرستان‌های تالش و آستارا ناپایدارترین شهرستان‌های استان از نظر صید ساحلی هستند.

کلیدواژه‌ها


منابع
ادارة کل شیلات استان تهران، 1387، دفتر اطلاعات، آمار و ارقام صید.
ادارة کل شیلات استان گیلان، 1388، دفتر اطلاعات، آمار و ارقام صید.
صادق دقیقی، لیلا، مطیعی لنگرودی، سیدحسن، 1388، نقش تعاونی‌های پرة صیادی در توسعة اقتصاد روستایی؛ مطالعة موردی دهستان دهکاء، مجلة تعاون، آبان و آذر، شمارة 208 و 209.
عابدینی بی‌بالانی، مجتبی، 1388، مشکلات دام سنگین برای صیادان گیلانی، دنیای اقتصاد، چهارشنبه 23 دی، ‌کد خبر: http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=191848
کلانتری، خلیل، 1391، مدل‌های کمی در برنامه‌ریزی (منطقه‌ای، شهری و روستایی)، فرهنگ صبا، مهندسین مشاور طرح و منظر، تهران.
Adrianto, L., Matsuda, Y., Sakuma, Y., 2005, Assessing Local Sustainability of Fisheries System: a multi-criteria participatory approach with the case of Yoron Island, Kagoshima prefecture, Japan, Mar. Policy 29, PP. 9-23.
Allahyari, Mohammad Sadegh, 2010, Social Sustainability Assessment of Fishery Cooperatives in Guilan province, Iran, Journal of Fisheries and aquatic Science 5(3), PP. 216-222.
Charles, Anthony T., 2001, Sustainable Fishery System, Blackwell Science, UK.
Fisheries Centre of University of British Columbia, 2006, Evaluations of Compliance with the FAO (UN) Code of Conduct for Responsible Fisheries, University of British Columbia, Canada, Edited by Pitcher, Tony J., Kalikoski, Daniela and Ganapathiraju Pramod.
Garcia, S.M., Staples, D.J., Chesson, J., 2000, The FAO Guidelines for the Development and Use of Indicators for Sustainable Development of Marine Capture Sheries and an Australian Example of their Application, Ocean & Coastal Management 43, PP. 537-556.
Opricovic, Serafim, and Gwo-Hshiung Tzeng, 2004, Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS, European Journal of Operational Research 156, PP. 445-455.
Oruonye, E.D., 2013, The Impacts of the Drying Lake Chad on Rural Dwellers of Africa, Spanish Journal of Rural Development, Vol. IV (3), PP. 1-14.
Pitcher, Tony J., Preikshot, David, 2001, RAPFISH: A Rapid Appraisal Technique to Evaluate the Sustainability Status of Fisheries, Fisheries Research, 49, PP. 255-270. Fisheries Centre, University of British Columbia, 2204 Main Mall, Vancouver, Canada V7R 2L7, Received 9 September 1998; received in revised form 27 January 2000; accepted 11 April 2000.
Prasetiamartati, Budiati, Fauzi, Akhmad, Dahuri, Rokhmin, Fahrudin, Achmad, Lange, Hellmuth, 2006, Destructive Fishery and Fishery Sustainability Assessing Fishery Sustainability Using a Multicriteria Participatory Approach :A Case Study of Small Islands in South Sulawesi, Journal of Coastal Development, ISSN: 1410-5217, Volume 9, Number 3, June, PP. 163-174.
Tesfamichael, D. and T.J., Pitcher, 2006, Multidiciplinary Evaluation of the Sustainability of Red Sea Fisheries using Rapfish, fish. Res. 78, PP. 227-235.
 
Reference in Persian
Abedini Bibalani, M., 2009, Heavy Livestock Problems for Gilani Fishermen, World economy, Wednesday 23 January, the news Code DEN- 191848 available at: http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=191848.
Gilan Fisheries Administration, 2009, Information Office, fishing fact and figures.
Kalantari, Kh., 2012, Quantitative Models in Planning (regional, urban and rural), Saba culture, Tarh o manzar consultants, Tehran.
Sadeghdaghighi, L., Motieelangeroodi, S.H., 2009, PAREH Fishing Cooperatives Role in the Development of the Rural Economy of Dhka’ Districts; Case study, cooperatives Magazine, November and December, No. 208 and 209.
Tehran Fisheries Administration, 2008, Information Office, Fishing fact and figures.