نیازسنجی آموزشی جوانان روستایی شهرستان ورامین در زمینة کارآفرینی به‌منظور راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای صنایع‌دستی روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 رضا غلامزاده.دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 زهرا آراستی.دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

تجربیات توسعة روستایی در کشورها نشان می‌دهند که توسعة ‌روستایی فقط با تزریق سرمایه و فناوری محقق نمی‌شود و عوامل بسیاری در این زمینه مؤثرند. یکی از عواملی که امروزه به‌عنوان راهکار اساسی در توسعة ‌روستایی شناخته می‌شود، توجه به آموزش‌های کارآفرینی به جوانان روستایی است. هدف پژوهش حاضر، نیازسنجی آموزشی جوانان روستایی در زمینة کارآفرینی برای راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای صنایع‌دستی روستایی بود. در تحقیق حاضر از روش کمّی استفاده شد. جامعة آماری تحقیق، جوانان روستایی شهرستان ورامین بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 380 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای بود که براساس مطالعات نظری و مصاحبه با کارآفرینان نوپا تدوین شد و روایی آن از طریق روایی صوری و محتوایی محاسبه شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و نشان داد که شاخص‌های تحقیق پایایی نسبتاً مناسبی دارند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS18 تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که در بعد دانشی نیازهای بازاریابی و روش‌های تأمین مالی؛ در بعد مهارتی، فعالیت با منابع محدود و توانایی ارائة مطلب و در بعد نگرشی؛ خودآگاهی و پشتکار اولویت‌های نخست را به خود اختصاص دادند. طبق نتایج به‌دست‌آمده، جوانان در هر سه بعد نیازمند آموزش هستند و سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان آموزشی باید به آن توجه کافی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات