دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 233-457