تحلیل موانع و راهکارهای توسعه‏ کارآفرینی زنان روستایی دهستان گوراب ‏پس فومن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه گیلان

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی رشت

3 ژیلا وطنخواه، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی- دانشگاه آزاد اسلامی رشت

چکیده

توسعة کارآفرینی به‌عنوان راهبردی کارآمد برای حل معضل بیکاری، توسعة اقتصادی، فقرزدایی و عدالت اجتماعی به‌ویژه در جوامع روستایی ضرورت دارد. ازآنجاکه بخش عظیمی از جامعة روستایی را زنان تشکیل می‏دهند، کارآفرینی آنان اهمیت ویژه‌ای دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی قابلیت‎ها، موانع و ارائة راهکارهای توسعة کارآفرینی زنان در دهستان گوراب‏پس شهرستان فومن انجام شد. جامعة آماری تحقیق، 4475 نفر از زنان 15 سال و بالاتر ساکن در این دهستان هستند که 357 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع‌آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه انجام شد و روایی و پایایی آن به‌ترتیب با نظر جمعی از متخصصان و ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. اطلاعات به‌دست‌آمده با استفاده از مدل تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان دادند سه عامل انگیزش و پشتکار، قابلیت‌های طبیعی و قابلیت‌های فردی که از عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی به‌شمار می‌آیند، در زنان این دهستان وجود دارد. در بررسی موانع کارآفرینی می‌توان به کمبود امکانات، عوامل فرهنگی، مالی، دولتی و عوامل خانوادگی و فردی اشاره کرد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهند که با وجود موانع، زمینه‌های فردی و محیطی لازم برای ایجاد و توسعة کسب‌وکار زنان روستایی در این محدوده وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدپور داریانی، محمود، 1387، کارآفرینی؛ تعاریف، نظریات و الگوها، انتشارات جاجرمی، تهران.
افتخاری، عبدالرضا رکن‌الدین و سجاسی قیداری، حمدالله، 1389، توسعة روستایی با تأکید بر کارآفرینی، انتشارات سمت، تهران.
اکبری، کرامت، 1385، توسعة کارآفرینی، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.
برول، وین جی، 1388، کارآفرینی در جهان کمتر توسعه‌یافته، ترجمة علیرضا رضایت، دانشنامة کارآفرینی، انتشارات بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، تهران.
پترین، تی.، 1381، کارآفرینیبه‌منزلة یکنیرویاقتصادیدرتوسعة روستایی، ترجمة حمیدرضا زرنگار،نشریة جهاد، شمارة 253.
سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، 1392، ادارة آمار و فناوری اطلاعات.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه، 1387، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه، تهران.
عباس‌زادگان، سیدمحمد و فتوت، احمدرضا، 1384، کاربرد روایی و پایایی در پژوهش، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران.
علیدوست، سمیه، لشکرآرا، فرهاد و حسینی، فرج‌اله، 1391، اولویت‌بندی موانع توسعة کارآفرینی زنان روستایی شهرستان گرمسار، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان.
گلیج، زهرا، 1384، کارآفرینی روستایی و توسعة پایدار، ماهنامة سروش بانوان، شمارة ۶۳، مهر، صص. ۱۳ـ۱۲.
گیرشمن، رومن، ۱۳۷۲، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمة محمد معین، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
محمدی، مقداد، 1390،اشتغال زنان و نقش آن در توسعة کشور، قابل دسترس در: www.jobportal.ir.
مرکز آمار ایران، 1375، 1385 و 1390، سرشماریعمومینفوسومسکن.
مرکز بهداشت شهرستان فومن، 1392، شبکة بهداشت و درمان استان گیلان.
مطیعی لنگرودی، حسن، قدیری معصوم، مجتبی، دادورخانی، فضیله، یدالهی، جهانگیر و ترکاشوند، زهرا، 1391، تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی روستاییان در توسعة کارآفرینی بخش‌های زند و سامن شهرستان ملایر، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شمارة 80، صص. 138-119.
مهرعلی‌زاده، یداله و چینی‌پرداز، رحیم، 1383، روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌های آماری و آزمون فرضیه در علوم اجتماعی و مدیریت، انتشارات کتابیران، تهران.
موسوی جهرمی، یگانه، 1388،توسعة اقتصادی و برنامه‌ریزی، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
نجارزاده، محمد و رضوانی، محمدرضا، 1387، بررسی و تحلیل زمینه‏های کارآفرینی روستاییان در فرایند توسعة نواحی روستایی (مطالعة موردی: دهستان براآن جنوبی شهرستان اصفهان)، همایش بین‌المللی مهارت‌آموزی و اشتغال، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران.
GEM, 2003, Does Gender Affect the Entrepreneurship?, Available at: www. fekreno.org (April 2003).
Lordkipanidze. Maia, Brezet, Han, Backman, Mikael, 2005, The Entrepreneurship Factor Insustainable Tourism Development, Journal of Cleaner Production,No. 13, PP. 787-789.
Reagan, B., 2002, Are High-Growth Entrepreneurs Building the Rural Economy?, Federal Reserve Bank of Kansas City, Mo.: Center for the Study of Rural America.
Sappleton, N., 2009, Women Non-traditional Enterpreneurs and Social Capital, International Journal of Gender and Entrepreneurship, 1(3), PP. 128-192.
U.S. Dpartment of Housing and Urban Development (HUD), 1999, Creating Employment and Entrepreneurship Opportunities for Youth, Neighborhood Networks Information Center, Available at: www.Neighborhood Networks.org.
 

References (in Persian)

Agricultural Jahad Organization of Gilan, 2014, Department of Statistics.
Ahmadpour Dariani, M., 2009, Entrepreneurship, Theories, Models, Definitions, Jajromi publications.
Alidoust, S., Lshkrara, F. and Hosseini, F., 2013, Barriers to Prioritize the Development of Rural Women Entrepreneurship City Branch, National Conference on Entrepreneurship and management of knowledge based businesses.
Akbari, K., 2007, Entrepreneurship Development, SID publishing, first printing.
Broehl, W.G., 2009,Entrepreneurship in Less Developed World, Translated by A. Rezayat, Encyclopedia of Entrepreneurship, Encyclopedia Compiling Foundation, Tehran.
Eftekhari, A.R., Sojasi Ghaidari, H., 2011, Rural Development with Emphasis on Entrepreneurship, Samt Publications.
Fooman city health center, 2014.
Ghirshman, R., 1994, Iran from Start to Islam, Muhammad Moin, Scientific and Cultural Publishing, Tehran.
Glyj, Z., 2006,Rural Entrepreneurship and Sustainable Development, Women's monthly Soroush, No. 63, October, PP. 12-13.
Ketabi, M. Yazdkhasti, B. and Farouki Rastaei, Z., 2004, Empowering Women to Participate in Development, Quarterly Journal research of, Period 1, Number 7, PP. 5- 30.
Motiei Langrodi, H., Ghadiri Masom, M., Dadvrkhany, F., Yadollahi, C. and Tarkashvand, Z., 2012, Explanation of the Factors Affecting the empowerment of rural entrepreneurship development Planning the Zand and Samen City of Malayer, M.Sc. Thesis, Human Geography Research, P. 80.
Mousavi Jahromi, A., 2010, Economic Development and Planning, Published by PNU.
Muhammadi, M., 2012, Employment of Women and their Role in the Development of the Country, website: www.jobportal.ir.
Najarzadeh, M. and Rezvani, M., 2009, Analyzing the Fields of Rural Entrepreneurship Development in Rural Areas (Case Study: Isfahan city district of South Baraan), International Conference on Learning Skills and Employment, Department of Geography, Tehran University.
Roudafshan, N., 2005, Impact of Globalization on Women's Empowerment, M.A. Dissertation Modarres University, Tehran.
Sappleton, N., 2009, Women Non-traditional Enterpreneurs and Social Capital, International Journal of Gender and Entrepreneurship, 1(3), PP. 128-192.
Statistical Center of Iran, 1375, 1385 and 1390, Census of Population and Housing.
Ptryn T., 2004, Entrepreneurship as an Economic Force in Rural Development, Translated by H.R. Zarnegar, Journal of jihad, No. 253.