بررسی تأثیر میزان تعلق‌خاطر و رضایت از زندگی روستایی بر میزان مشارکت جوانان در فعالیت‌های کشاورزی مطالعة موردی: شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ـ کارشناس ارشد رشتة ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی

2 ـ دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی

3 ـ دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تعلق‌خاطر و رضایت از زندگی جوانان روستایی و تأثیر آنها بر میزان مشارکت در فعالیت‌های کشاورزی به‌روش توصیفی ـ همبستگی انجام شد. جامعة آماری تحقیق، جوانان روستاهای شهرستان کرمانشاه (سه بخش سرفیروزآباد، ماهی‌دشت و مرکزی) بودند (34089N=) که با استفاده از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای، 250 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی آن را اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 79/0 تأیید شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از ابزار SPSS انجام شد. در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند که میزان تعلق‌خاطر جوانان به روستای خود با میانگین 65/3 و انحراف معیار 46/0 و میزان رضایتمندی آنان از زندگی روستایی با میانگین 90/2 و انحراف معیار 03/1، در حد متوسط است. مشارکت جوانان در فعالیت‌‌های کشاورزی در حد نسبتاً خوب ارزیابی شد. رگرسیون خطی نشان داد که 43 درصد از تغییرات متغیر وابسته (مشارکت در امور کشاورزی) را دو متغیر مستقل (تعلق‌خاطر و رضایتمندی از زندگی روستایی) تبیین می‌کنند. بیشترین میزان سطح تحصیلات را جوانانی با سطح تحصیلات دیپلم دارند (5/34 درصد) که نشان می‌دهد سطح سواد اکثر جوانان روستاها در سطح پایینی قرار دارد. پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در برنامه‌های خود حداکثر توجه را به آموزش روستاها داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. ارتیاعی، ف.، چیذری، م.،  محسنی، ا. (1388)، ((نقش ویژگی‌های ارتباطی و اقتصادی پیرامون مشارکت در توسعه کشاورزی و برنامه‌های ترویجی: مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه)). (تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران)، شماره3، صص 37-31.
 2. اسکندری، ج. (1378)، ((بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزه جهت اشتغال جوانان روستایی در فعالیت کشاورزی در استان اصفهان)). طرح مشترک مدیریت آموزش و ترویج سازمان کشاورزی و دفتر مطالعات معاونت ترویج. سازمان کشاورزی استان اصفهان.
 3. آقاسی زاده، ف. (1384)، ((جوانان روستایی و کشاورزی)). کرج: آموزش کشاورزی.
 4. ایمنی، س. (1387)، ((ضرورت توسعه روستایی و نقش آن در توسعه ملی)). فصلنامه رویش، سال پنجم، شماره 18، تابستان 1386.
 5. پورسینا، م.، چیذری، م.، فرج الله حسینی، ج.، طهماسبی، م. (1389). ((عوامل موثر بر میزان انگیزه جوانان روستایی برای اشتغال به حرفه کشاورزی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان کلاردشت))، (فصلنامه روستا و توسعه)، شماره3، صص 49-31.
 6. دیلمی، م. ج. (1389)، ((مقایسه وضعیت مشارکت اجتماعی در جوامع شهری و روستایی))، قابل دسترس در:
 7. www.dehkadeh-jahani.blogfa.com         

  • رضوانی، م. ر.، منصوریان، ح. (1387)، ((سنجش کیفیت زندگی:‌ بررسی مفاهیم، شاخص ها، مدل ها و ارایه مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی))، (روستا و توسعه)، شماره 3، صص 26-1.
  • رکن الدین افتخاری، ع.، محمدی سلیمانی، م. (1381)، ((عوامل مؤثر بر میزان مشارکت جوانان و نوجوانان روستائی در برنامه ریزی توسعه با تأکید بر عوامل مکانی - فضایی: نمونه موردی: شهرستان کرمان))، (مجله مدرس علوم انسانی)، شماره 27، صص 36-11.
  • رمضانیان، م. (1380). ((سالخوردگی جمعیت شاغل در بخش کشاورزی ایران دلایل و پیامدها))، (فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه)، شماره36، صص 235-207.
  • شفیع زاده، ن. (1375). جوانان روستایی امیدهای آینده بخش کشاورزی، فصلنامه مروج، شماره 1، صص 43-40.
  • شهابی، س. (1388)، ((تحلیلی بر ارزش های اجتماعی جوانان مناطق روستایی اصفهان و عوامل موثر بر آن))، (مطالعات و پژوهش های شهری منطقه ای)، شماره 1، صص 106-77.
  • علی بیگی، ا. ح.  (1387)، ((جوانان روستایی شهرستان کرمانشاه و چالش انتخاب شغل کشاورزی))، (فصلنامه روستا و توسعه)، شماره 1، صص 76-59.
  • غفاری، ر.، ترکی هرچگانی، م. (1389)، ((تحلیلی بر عوامل موثر در مهاجرت جوانان روستایی به شهر مورد پژوهشی: روستای صادق آباد از توابع بخش سامان در استان چهارمحال و بختیاری))، (مسکن و محیط روستا)، شماره 132، صص 102-91.
  • قهاری، ح. (1377)، بررسی دافعه های روستایی و سنجش نگرش جوانان روستایی نسبت به شهر  و زندگی شهری.    مجله جهاد، سال 18، شماره 210-211، صص. 68-70.
  • محسنی تبریزی، ع.، میرزایی، م. (1383). ((سنجش میزان انگیزش به کار و عوامل موثر بر آن. مورد: جوانان و زنان روستایی روستاهای آذربایجان شرقی))، (جامعه شناسی ایران)، شماره 4، صص 31-3.

   

  1. Agassizadeh, F. (1384). Rural Youth and Agricultural. karaj: Agricultural Education.
  2. Alibaygi, A. (1387). Kermanshah city and rural youth employment challenge of Agriculture. (Journal of Rural Development), No. 1, pp. 76-59.
  3. Artyaei, F., Chizari, M., Mohseni, A. (1388). The economic characteristics of communication and participation in agricultural development and extension programs: a case study of the Kermanshah city. (Agricultural Economics and Development Research of Iran), No. 3, pp. 37-31.
  4. Association of Agricultural Extension and Education (1390).
  5. Bajema, D. H., Miller, W. W., & Williams, D. L. (2002). Aspirations of rural youth. Journal of Agricultural Education, 43(3), 61-71.
  6. Deilamei M.j. (1389). Comparison of community participation in urban and rural communities. Available at: www.dehkadeh-jahani.blogfa.com.
  7. Eskandari, j. (1378). Motivating factors for rural youth employment in agricultural activities in Isfahan. Joint Project Management Office of the Deputy Agriculture and Extension Education and Extension Organization. Agricultural Organization of Isfahan Province.
  8. Ferry, N. M. (2006). Factors influencing career choices of adolescents and young adults in rural Pennsylvania. Journal of Extension, 44(3), 36-40.
  9. Ghana News Agency (2012). Making agriculture attractive to the youth. Tuesday, march 20, 2012.
  10. Ghaffari, R., Turkish Hrchgany, M. (1389). Analysis of factors influencing the migration of research: Sadiq Abad village settled on QC. (Housing and rural environments), No. 132, pp. 102-91.
  11. Ghahari, H. (1377). Evaluation of repulsion and attitudes of rural youth to urban, rural and city life. Jihad Magazine, Vol. 18, No. 210-211, pp. 68-70.
  12. Imani, s. (1387). Need for rural development and its role in national development.
  13. Mangal H. )2009(. Best Practices for Youth in Agriculture: The Barbados, Grenada and Saint Lucia Experience. Final report.
  14. Mallory, M. E. and Sommer, R. (1986), “Student images of agriculture: survey highlights and recommendations”. Journal of Agricultural Education. 27(2): 15-17. 
  15. Mohseni Tabrizi, A., Mirzayi, M. (1383). Measure motivation to work and its influencing factors. The youth and women in rural villages in East Azerbaijan. (Sociology of Iran), No. 4, pp. 31-3.
  16. Olujide, M. G. (2008). Attitude of youth towards rural development projects in Lagos State, Nigeria. Retrieved from http://www.krepublishers.com/...2008.../ JSS-17-2-163-08-586.
  17. Porsina, M., Chizari, M., Farajollaah Hosseini, j., Tahmasebi, M. (1389). Factors affecting rural youth motivation for farming: A case study villages Kalardasht city. (Journal of Rural Development), No. 3, pp. 49-31.
  18. Ramezanian, M. (1380). Aging population is employed in the agricultural sector of the causes and consequences. (Journal of Agricultural Economics and Development), No. 36, pp. 235-207.
  19. Rezvani, M., Mansourian, h. (1387). Measuring quality of life: A study of concepts, indicators, models and provide a model for rural areas. (Rural Development), No. 3, pp. 26-1.
  20. Rokneddin eftekhari, A., Mohammad Soleimani, M. (1381). Factors affecting youth participation in rural development planning with an emphasis on local factors - Space: Case: city of Kerman. (Journal of modares Humanities), No. 27, pp. 36-11.
  21. Rye, J. F. (2006). Rural youth s images of the rural. Journal of rural studies, 22(4), 409-421.
  22. Sadighi, H. (2005). Perceptions of rural youth on agricultural profession:Implication for extension programming. Proceeding of the 22nd Annual Conference Association for International Agricultural and Extension Education.
  23. Shafiezadeh, n. (1375). The future of agriculture and rural young hopefuls, journal of extenion agent, No. 1, pp. 43-40.
  24. shahabi, S. (1388). Analysis of the social values of young people in rural areas and factors affecting it. (Studies of Urban and Regional Research), No. 1, pp. 106-77.
  25. Theodori, G. (2004), ''Community attachment, satisfaction, and action''. Journal of the Community Development Society. 35(2): 73-86.