تعیین سازه‏های مرتبط با رضایتمندی از شغل دامپروری با استفاده از تحلیل مسیر: مطالعه موردی :شهرستان کوهدشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

بخش دامپروری به عنوان یکی از زیربخش های کشاورزی نقشی کلیدی را در امنیت غذایی جامعه بر عهده دارد. تولیدکنندگان این بخش برخلاف نقش آفرینی پررنگ در اقتصاد کشور به طور عام و اقتصاد کشاورزی به طور اخص، چندان مورد توجه محققان و دانشمندان قرار نگرفته اند. بررسی رضایتمندی از دامپروری و آگاهی از انتظارات آنها می‏تواند به عنوان عامل مهمی در سیاستگزاری در جهت افزایش وفاداری آنها نسبت به شغلشان و در نتیجه امنیت غذایی و کاهش مهاجریت روستا به شهر داشته باشد. لذا این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر بر میزان رضایتمندی دامپروران از شغلشان  با کاربرد مدل سنجش رضایتمندی غربی در استان لرستان شهرستان کوهدشت انجام پذیرفت. تعداد 120 دامپرور از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج تخقیقات نشان داد، نگرش و تعهد نسبت به شغل دامپروری تعیین کننده‏ ترین متغیر های تبیین کننده رضایتمندی بودند و رضایتمندی و تعهد نیز تعیین کننده وفادری شغلی نسبت به دامپروری بودند. بر اساس یافته های تحقیق پیشنهاداتی در راستای افزایش رضایتمندی و وفاداری نسبت به دامپروری ارائه شد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آزادی، ح، خسروی­پور، ب و یزدان­پناه، م، (1393). تعیین مولفه‌های تاثیرگذار  بر نیت بهره‌برداران در راستای ایجاد نظام زراعی دامی مختلط در شهرستان کوهدشت، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 10، شماره 2، صص 30-17.
خالداری، م، 1390، اصول پرورش گوسفند و بز، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.
رحیمی فیض آباد، ف و یزدان­پناه، م، (1393)، عامل­های موثر بر مشارکت پیوسته­ی کشاورزان الشتر در کلاس­های آموزشی ترویجی، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 31، صص 57-46.
روشنی، ن، 1391، بررسی تولید مثل در جمعیت تولید مثل گوسفندانمغانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین  خوزستان، دانشکده علوم دام.
سرمد، ز، بازرگان، ع و حجازی، ا، 1379، روشهای تحقیق در علوم رفتاری (چاپ سوم)، انتشارات آگه، تهران.
یزدان­پناه، م، زمانی، غ و رضایی، ک، (1388)، رضامندی کشاورزان از بیمه محصولات کشاورزی: کاربرد تحلیل مسیر، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد هفدهم، شماره شصت و شش، صص 163-139.
Azadi, H., Khosravipour, B., & Yazdanpanah, M., 2015. Determinations of farmers' Intention Toward Establishing Mixed Crop Livestock System in Kohdasht District, Iran Agricultural Extension and Education Journal, Vol. 10, No, 2, pp. 17-30.
Alden, D. L., & Bhawuk, D., 2004. Client satisfaction with reproductive health-care quality: integrating business approaches to modeling and measurement, Social science & medicine, Vol. 59, No. 11, pp. 2219-2232.
Auh, S., & Johnson, M. D., 2005. Compatibility effects in evaluations of satisfaction and loyalty, Journal of Economic psychology, Vol. 26, No. 1, pp. 35-57.
Furrer, O., Liu, B. S. C., & Sudharshan, D., 2000. The relationships between culture and service quality perceptions basis for cross-cultural market segmentation and resource allocation, Journal of service research, Vol. 2, No.4, pp. 355-371.
Hsu, S. H., 2008. Developing an index for online customer satisfaction: Adaptation of American Customer Satisfaction Index. Expert Systems with Applications, Vol. 34, No. 4, pp. 3033-3042.
Johnson, M. D., Gustafsson, A., Andreassen, T. W., Lervik, L., & Cha, J., 2001. The evolution and future of national customer satisfaction index models, Journal of economic Psychology, Vol. 22, No. 2, pp. 217-245.
Kettinger, W. J., Lee, C. C., & Lee, S., 1995. Global Measures of Information Service Quality: A CrossNational Study, Decision sciences, Vol. 26, No. 5, pp. 569-588.
Lotfian, A., Yazdanpanah, M., Monfared, N., & Education, I., 2013, September. An Empirical Assessment of Rural Youth Residents’ Intention Toward Migration, In Conference on International Research on Food Security.
Sayers, D., kilmer, R., lee, J., & flambert, A., 1996, Satisfaction evaluation of milk o handlers by southem u.s. dairy farmers, Journal of agricultural and applied economics, Vol. 28, No. 2, pp. 313-321.
Yazdanpanah, M., Zamani, G. H., Hochrainer-Stigler, S., Monfared, N., & Yaghoubi, J., 2013. Measuring satisfaction of crop insurance a modified American customer satisfaction model approach applied to Iranian Farmers, International Journal of Disaster Risk Reduction, No. 5, pp. 19-27.
 
 
References (in Persian)
 
Khaldari, M., 2011, Principles of breeding sheep and goats,          Publications of Jahad Daneshgahi, Tehran Branch.
Rahimi Feyzabad, F., & Yazdanpanah, M., 2014. Factors affecting continued participation of farmers in agriculture extension training classes in Aleshtar district, Iran,  Journal of agricultural education adminstration research, No. 31, pp. 46-57.
Roshani, N., 2012, Investigation reproduction in population of sheep breeding Moghani, master thesis, KHouzestan Ramin Agriculture and Natural Resources University, Department of Animal Science.
Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, A., 2000. Research methods in the behavioral sciences, Agah Publications, Tehran.
Yazdanpanah, M., Zamani, G. H., & Rezaei, M. K., 2009. Farmers, satisfaction about crop Insurance: application of path analysis, Journal of Economics and Agricultural Development, Vol. 17, No. 66, pp. 139-163.