دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، دی 1394، صفحه 699-823