دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 699-823