ارزیابی ژئوسایت‌های گردشگری با روش فاسیلوس و نیکولاس (مطالعه موردی: روستاهای بخش چهاردانگه شهرستان ساری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آب‌وهواشناسی و ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

چکیده

امروزه یکی از شاخص‌های جذب گردشگر وجود منابع طبیعی هر کشور است که گردشگری طبیعی را در منطقه به‌وجود آورده ­است. گردشگری طبیعی بر ژئومورفوسایت‌ها یا مکان‌های ژئومورفیک تأکید دارد که با ترکیب میراث فرهنگی و تاریخی و اکولوژیکی قابلیت‌هایی را درراستای برنامه‌ریزی گردشگری پایدار عرضه می‌کند. بخش چهاردانگه توانایی فراوانی در جذب گردشگر روستایی دارد. در این پژوهش برای ارزیابی ژئومورفوسایت‌های منطقه از نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی و بازدیدهای میدانی و برای تجزیه‌وتحلیل میزان قابلیت‌های ژئوتوریستی منطقه از روش‌های نیکولاس و فاسیلوس استفاده شد. نتایج نشان داد از میان ژئوسایت‌ها چشمه‌های باداب‌سورت بیشترین امتیاز را کسب کرده است. بخش چهاردانگه به شناسایی و سرمایه‌گذاری‌های عمرانی در توسعه پایدار گردشگری و برنامه‌ریزی جامع برای حفظ و نگهداری محوطه‌ها نیاز دارد و باید علاوه‌بر ارزش‌های علمی و زمین‌شناختی منطقه نیازهای حفاظتی و قابلیت‌های کاربردی هر ژئومورفوسایت مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


Amri Kazemi, A. (2011). [Geopark and geotourism atlas abilities Iran (Persian)]. Tehran: Geological Exploration Organization of Iran Press.
Bagheri, S. M., Alandani, M., & Bagheri, S. (2013). [Tourism caring healthy development within the mineral water boiling Suort-Badab (Persian)]. Paper presented at National Conference on Tourism, National Properties and Future Vision, Esfahan, Iran, 10 February 2013.
Beigi, H., Pakzad, P., Brebbia, C. A., & Pineda, F. D. (2010). Investigating geotourism capabilities of the Gavkhoni wetland according to the SWOT model. Paper presented at the 4th International Conference on Sustainable Tourism, Dar es salaam, Tanzania, 28-29 July 2016.
Bojdoso, Z., David, L., Weber, Z., & Tenk, A. (2015). Heritage as an alternative driver for sustainable development and economic recovery in South East Europe; Utilization of geoheritage in tourism development. Social and Behavioral Sciences, 188, 316–24.
Comanescu, L., & Dobre, R. (2011). Evaluation of geomorphosites in Vistea valley (Fagaras Mountains-Carpathians, Romania). International Journal of Physical Sciences, 6(5), 1161-168.
Dóniz-Páez, J., Becerra-Ramírez, R., González-Cárdenas, E., Guillén-Martín, C., & Escobar-Lahoz, E. (2011). Geomorphosites and geotourism in volcanic landscapes: the example of La Corona del Lajial cinder cone (El Hierro, Canary Islands, Spain). Geo Journal of Tourism and Geosites, 2(8), 185-97.
Farmani Mansour, S., Hejazi, S. A., & Beheshti, T. (2014). [Karsti sources of gravitational geomorpho-tourismi for sustainable tourism development: Case Nahavand plain (Persian)]. Paper presented at the 2nd International Conference on Sustainable Development, Strategies and Challenges with a Focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism. Tabriz, Iran, 24-26 February 2015.
Fung, C. K., & Jim, C. Y. (2015). Unraveling Hong Kong Geopark experience with visitor-employed photography method. Applied Geography, 62(3), 301-13.
Fassoulas, C., Mouriki, D., Dimitriou-Nikolakis, P., & Iliopoulos, G. (2012). Quantitative assessment of geotopes as an effective tool for geoheritage management. Geoheritage, 4(3), 177-93.
Fennell, D, A. (1999). Ecotourism: an introduction. Philadelphia: Routledge Publication.
Hijazi, S. A. Farmani, M., & Setareaflaki, Z. (2014). [Check springs travertine Baba Gorgor in Qorveh to create geopark (Persian)]. Paper presented at the 1th National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development, Tehran, Iran, 19 February 2015.
Hijazi, S. A., Farmani Mansour, S., & Ildermi, A. (2014). [Analysis of forest ecotourism Kian Nahavand, using the method of Nicholas (Persian)]. Paper presented at the 1th National Conference on Sustainable Development of Renewable Natural Resources, Hamadan, Iran, 24 October 2014.
Joyce, E. B. (2010). Australia’s geoheritage: history of study, a new inventory of geosites and applications to geotourism and geoparks. Geoheritage, 2(1-2), 39-56.
Layeghi, S., (2014). [Iran tourism attractions: case study of Badab Sort (Persian)]. Paper presented at the 1th National Conference on Sustainable Development, Tehran, Iran, 27 February 2014.
Maghsoudi, M., Alizadeh, M., Sharifi, A., & Hosseinipur, S. (2015). [Solomon’s throne geomorphosites quantitative assessment methods, with emphasis on the development of geotourism Fasilous (Persian)]. Quantitative Geomorphological Researches, 3(3), 22-37.
Molaei Hashtjin, N., & Kalavan Rajabi, P. (2011). [The city of Taft, knowing the tourism environment for the development of ecotourism (Persian)]. Natural Geography Quarterly, 4(17), 1-12.
Mirkatouli, J., Zangiabadi, Z., Aflaki, Z., & Mousazadeh, H. (2016). [Assessment of geological heritage in Badab Surt Geopark Springs with Pereira and Reynard Methods (Erusr rural- Sari Region) (Persian)]. Journal of Regional Planning, 6(21), 205-220.
Nickolas, C., Zouros, N. (2007). Geomorfosite assessment and management in procted areas of Greece. Case study of the Lesvos is land costal geomorphosites. Geographica Helvetica, 62(3), 169-80.
Necula, R., & Necula, D. (2011). Perspectives in rural tourism – the geopark in Buzau county, Engineering in Agriculture and Rural Development, 11(3), 169-71.
Ranjbaran, M. (2011). [Geomorphology and petrography of Badab-e Surt travertine springs north of Damghan, Iran (Persian)]. New Findings in Applied Geology, 5(9), 47-56.
Reynard, E., Fontana, G., Kozlik, L., & Scapozza, C. (2007). A method for assessing “scientific” and “additional values” of geomorphosites. Geographica Helvetica, 62(3), 148-58.
Veysi, A., Chitsaz, M., Karami, A., & Kianpour, P. (2014). [Identification and feasibility geomorphotourism city Abdanan using quantitative evaluation methods and Fasilous and Rennard (Persian)]. Paper presented at the Iranian Conference Geographical Sciences, Tehran, Iran, 20 May 2014.
Veysi, A., & Chitsaz, M. (2014). [Assessment of geomorphosites of West Guilan using Fasilos method (Persian)]. Paper presented at the 1th National Conference on Sustainable Development of Renewable Natural Resources, Hamadan, Iran, 24 October 2014.
Veysi, A., Karami, A., Chitsaz, M., & Kianpour, P. (2014). [Assessment of the potentials of geomorphosites of Vizhnan region using quantitative methods (Persian)]. Paper presented at the 1th National Conference on Sustainable Development of Renewable Natural Resources, Hamedan, Iran, 24 October 2014.
Wójtowicz, B., Strachowka, R., & Strzyz, M. (2011). The perspectives of the development of tourism in the areas of geoparks in Poland. Social and Behavioral Sciences, 19, 150-157. doi: 10.1016/j.sbspro.2011.05.118
Xun, Z., & Milly, W. (2002). National geoparks initiated in China: putting geoscience in the service of society. Episodes, 25(1), 33-37.
Yamani, M., Negahban, S., Rahimi Abad, S., & Alizadeh, M. (2012). [Geomorphotourism and geomorphosites evaluation and comparison methods in tourism development: Case Study, Hormozgan province) (Persian)]. Journal of Tourism Planning and Development, 1(1), 83-104.