تحلیل روند تغییرات و تحولات روستاهای دهستان دلفارد با تأکید بر نقش شهر جیرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 استادیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌­ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 کارشناس ارشد، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌­ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

هدف تحقیق حاضر تحلیل روند تحولات ساختاری‌کارکردی نواحی روستایی با تأکید بر کارکردهای شهری در دهه اخیر در دهستان دلفارد بود. همسو با هدف، سؤال تحقیق بدین صورت مطرح شده است: روند تغییر و تحولات روستاهای دهستان دلفارد در دهه اخیر چگونه است؟ نوع این تحقیق توصیفی‌تحلیلی بود و در آن برای گردآوری و تحلیل داده‌ها از روش‌های کمّی و کیفی استفاده شده بود. برای گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای و میدانی با ابزار بررسی آمار سازمانی و پرسشنامه و برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و الگوی ارزیابی تولید وزنی تجمعی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل ساکنان، صاحب‌نظران محلی و شورا و دهیاران روستاهای دهستان دلفارد بود. حجم جامعه نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 386 نفر تعیین و با روش سهمیه‌ای برحسب سهم جمعیتی بین روستاها توزیع شد.  نتایج حاصل از تحلیل آمار سازمانی و مصاحبه و مشاهده نشان داد که تغییرات ملموس و عینی در زمینه سکونتی و معیشتی و جمعیتی روستاهای دلفارد ملموس بود. نتایج آزمون تی نیز نشان داد در سال‌های اخیر تغییرات چشمگیری، به‌ویژه در ابعاد کالبدی و فرهنگی و اجتماعی‌اقتصادی، در روستاهای دلفارد رخ داده بود که این تغییرات عمدتاً مثبت و سازنده به‌حساب می‌آمد. همچنین یافته‌های حاصل از الگوی ارزیابی تولید وزنی تجمعی نشان داد که روستاهای دره‌ای، درمزار و انجیر بازوییه بیشترین نرخ تغییرات را داشته است.   با توجه به یافته‌ها می‌توان فرضیه تحقیق را تأیید کرد و نتیجه گرفت  در دهه اخیر تغییر و تحولات نواحی روستایی دهستان دلفارد در بیشتر زمینه‌ها روندی پویا و زاینده دارد.

کلیدواژه‌ها


Afrakhteh, H. (1999). [Relations between cities and villages in Iranshahr (Persian)]. Journal of Humanities and Social Sciences of Shiraz University, 16(2), 49-73.
Aliahmadi, A. R. (2001). [A comprehensive approach to strategic management (Persian)]. Tehran: Knowledge Production Publications.
Alizadeh, K., Hejrati, M. H., & Ahmedabadi, M. (2013). [Examine the relationship between towns and villages (Persian)]. Geographical Landscape in Human Studies, 8(24), 133-45.
Alsayyad, N. (1993). Squatting and culture: a comparative analysis of informal developments in Latin America and the Middle East. Habitat International, 17(1), 33-44.
Bridgman, P. W. (1922). Dimensional analysis. New Haven: Yale University Press.
Cloke, P. (2008). Conceptualizing ruralirty. In P. Cloke, T. Marsden & P. Mooney (Eds.), Handbook of rural studies (pp. 18-28). London: Sage Publication.
Douglass, M. (1999). Rural urban integration and regional resilience: Strategies for the ruralurban transition in northeast Thailand. Bangkok: NESDB Pub.
Firouznia, Qadiri and tavana, Mohammad Zia (2005). [Explain the process of rural development, using the theory of “life cycle” (Persian)]. Society & Economy, 13(2), 41-58.
Ghafari, G. (1999). [Social and cultural factors affecting participation as a mechanism for the development of rural villagers Iran, Kashan villages (Persian)] (MA thesis). Tehran: Tehran University.
Gwartney, J., Holcombe, R., & Lawson, R. (1998). Scope of Government and the Wealth of Nations. Cato Journal, 18(2), 8-12.
Labrianidis, L. (ed.). (2004). The future of Europe’s Rural Peripheries: the role of entrepreneurship in responding to employment problems and social marginalisation. Aldershot: Ashgate Publication.
Lotf, H., Ahmadi, A., & Hassanzadeh, D. (2009). [Essential indicators in plicy-making and planning for rural houses in Iran (Persian)]. landuse planinig quarterly, No 7, 88-89.
Mirzaee Ghaleh, F., Kalantari, Kh., Molaei, M., & Azmi, E. (2013). [Analyzing the relationship between towns and villages in rural development: Rural suburban Harsin (Persian)]. Housing and Rural Environment, 32(143), 89-91.
Pepper, D. (1984). The Roots of Modern environmentalism. London: Routledge Press.
Rahmani Fazli, A., & Parishan, M. (2009). [Structural changes in the function of rural areas around city: Kanysoor of Baneh (Persian)]. Journal of Applied Research in the Geographical Sciences, 9(7), 101-128.
Rezvani, M. R. (2000). [Analysis of urban-rural relations in rural areas around Tehran (Persian)]. Geographical Research Quarterly, 43, 81-94.
Rezvani, M. R., Sadeqlo, T., & Sojasi Kedari, H. (2011). [Measurement of Pastoralists level using fuzzy-TOPSIS model (Case study: rural central city of khodabandeh) (Persian)]. Journal of Rural Research, 2(1), 1-31.
shakoi, H. (1987). [New ideas in philosophy of geography (Persian)]. Tehran: Gitashenasi Publications.
Tacoli, C. (2003). The links between urban and rural development. Environment and Urbanization, 15(1), 3-12.
Saidi, A. (2011). [Structuralfunctual dynamics: sistematic approach in spatial studies (Persian)]. Geography Quarterly, 9(29), 7-16.
Saidi, A. (2012). [Structural dynamics functional: an alternative approach to spatial planning, environment and rural development (Persian)]. Space Economy and Rural Development, 1(1), 1-19.
Saidi, A., & Ahmadi, M. (2011). [Urbanization and functional-structural transformation in rural houses: the villages surrounding the city of Zanjan (Persian)]. Geography Quarterly, 9(13), 1-20.
Saidi, A., Rahmani Fazli, A., Azizpour, F, & Mohebbi, A. (2013). [Housing and structural-functional integration: a discussion Nzamvargy rural atmosphere (Persian)]. Geography Quarterly, 11(39), 7-32.
Saparauskas, J., Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2011). Selection of Facade’s Alternatives of Commercial and Public Buildings Based on Multiple Criteria. International Journal of Strategic Property Management, 15(2), 189–203.
Taslimi, M. S. (1997). [Analize of the decision-making proces (Persian)]. Tehran: Samt Publication.
Unwin, T. (1992). The place of Geography. Harlow: Longman Scientific & Technical.
Woods, M. (2011). Rural geography (processes, reactions and experiences of rural reform) (M. R. Rezvani & F. Sameti, Persian Trans.). Tehran: Tehran University Press.
Wirth, L. (1938). Urbanism as Way of Life. American Journal of Physiology, 44(1), 1–2.
Yankson, P. W. (2004). Decentralisation and poverty reduction: the role of district assemblies in Ghana. Paper presented at the NUFU Workshop on Poverty. Legon, Ghana, 6-8 October 2005.
Zavadskas, E. K., Turskis, Z., Antucheviciene, J., & Zakarevicius, A. (2012). Optimization of weighted aggregated sum product assessment. Elektronika ir Elektrotechnika, 122(6), 3-6.