بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های تعاونی دهیاران در شهرستان‌های بویین میاندشت، فِریدَن و فریدون‌شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکترا، گروه ترویج و آموزش، دانشکده کشاورزی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

چکیده

تعاونی‌ها با داشتن عملکرد مناسب در کشورهای توسعه‌یافته سهم مهمی در توسعه مناطق روستایی داشته‌اند. باتوجه‌به اینکه تعاونی‌های دهیاران اهداف و مدیریت مناسب و مشارکتی دارند، به موفقیت‌هایی دست‌ یافته‌اند؛ اما مشکلاتی نیز دارند. هدف کلی این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های دهیاران شهرستان بویین میاندشت، فِریدَن و فریدون‌شهر (3 تعاونی) استان اصفهان و مقایسه دیدگاه‌های اعضا و ارکان تعاونی‌ها درباره عوامل مؤثر در موفقیت و میزات تأثیر هریک از عوامل است. جامعه آماری تحقیق تمام اعضا و ارکان تعاونی دهیاران شهرستان بویین میاندشت و فِریدَن (N=91) را شامل می‌شود که به‌صورت سرشماری مطالعه شدند. اطلاعات به دو روش کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری و با استفاده از نسخه 22 نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل شد. پایایی پرسش‌نامه با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی شد و مقدار آن 861/0 به‌دست آمد. روایی پرسش‌نامه نیز با استفاده از دیدگاه‌های هیئت‌مدیره تعاونی‌ها و استادان گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران بررسی‌ شد. برای مقایسه دیدگاه‌های اعضای تعاونی از آزمون من‌ویتنی استفاده شد. بررسی‌ها نشان داد به‌طورکلی چهار عامل (مشارکت، مدیریت، انگیزش و ساختار سازمانی) در موفقیت تعاونی‌های مطالعه‌شده تأثیر دارد؛ اما در این بین تأثیر مشارکت بیش‌از دیگر عوامل است و مشارکت تأثیر بیشتری بر موفقیت در تعاونی‌های شهرستان‌های مطالعه‌شده داشت.

کلیدواژه‌ها


Abasi, R., Rasoolzadeh, B., & Abasi, P. (2009). [Factors affecting success and failure of producers co-ops in Ardabil Province (Persian)]. Taavon, 20(210-211), 70-90.
Athari, Z., & Ali Beygi, A. H. (2012). [Farmers' perception toward cooperation in Kermanshah township (Persian)]. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 41(4), 565-76.
Azami, M., & Soroushmehr, H. (2010). [Effectives of individual–economical factors on rural women’s participation in productive cooperation (Case study Ball making cooperation in Pave & Uramanat district) (Persian)]. Journal of Rural Research, 1(4), 179-204.
Benturaki, J. (2000). Cooperatives and poverty allevation. Brighton: Institute of Development Studies.
Birchall, J. (2003). Rediscovering the cooperatives advantage: Poverty reduction through self-help. Geneva: International Labour Organisation.
Carlberg, J. G., Ward, C. E., & Holcomb, R. B. (2006). Success factors for new generation cooperatives. International Food and Agribusiness Management Review, 9(1), 33-52.
Downing, M., Volk, T. A., & Schmidt, D. A. (2005). Development of new generation cooperatives in agriculture for renewable energy research, development, and demonstration projects. Biomass and Bioenergy, 28(5), 425-34. doi: 10.1016/j.biombioe.2004.09.004
Ezzati, R., Asadi, A., Kalantari, KH., & Ranjbar, A. (2014). [Obstacles hampering the application of pressurized irrigation technology from the perception of agricultural production cooperative members in Ardabil and Bilesavar townships (Persian)]. Cooperation and Agriculture, 3(9), 1-17.
Garnevska, E., Liu, G., & Shadbolt, N. M. (2011). Factors for successful development of farmer cooperatives in Northwest China. Supporters and Partners, 14(4), 69-78.
Hashemi, F., Malek Mohammadi, I., & Movahed Mohammadi, H. (2013). [Determination of factors affecting motivation of activity in cooperatives: A case study of agricultural production cooperatives' managers in Tehran Province of Iran (Persian)]. Village & Development, 17(1), 55-71
Hazrati, M., Majidi, B., & Rahmani, B. (2010). [Determining effective factors on agricultural cooperatives success in the development of rural economy of central district of Khodabandeh county (Persian)]. Taavon, 21(3), 89-109.
Heidari Sareban, V. (2013). [Factors affecting the success of rural production cooperatives case study: Parsabad County (Persian)]. Quarterly Journal of Human Geography, 4(2), 151-65.
Isapor, S. S., Kiani Rad, A., & Anviyeh Tekyeh, L. (2014). [Measurement and analysis of the Miyaneh township rural cooperatives productivity using data envelopment approach (Persian)]. Cooperation and Agriculture, 3(9), 61-84.
Isfahan Province Governor. (2014, October 31). [Village administrations cooperative history (Persian)]. Retrieved from http://rural.ostan-es.ir
Isfahan Province Governor. (2015, January 21). [The number of cooperatives village administrations (Persian)]. Retrieved from http://rural.ostan-es.ir//Dorsapax/Data/Sub_35/File/dastoorol%20amal.pdf
Jahed, SS. (2013). [A brief overview of rural administrations cooperatives' activity in rural areas (Persian)]. Dehyariha, 39, 3-8.
Kalantari, KH. (2013). [Processing and analysis of data in socio-economic researches (Persian)] (5th ed.). Tehran: Farhang-e Saba Publications.
Karami, SH, & Agahi, H. (2010). [Factors affecting the success of cooperatives in Iran: A case study of "out-of-season products cooperatives" in Kermanshah Province (Persian)]. Village & Development, 13(2), 31-60.
Mahboobi, M., & Maghsoodloo Nejad, S. (2014). [Inter-organizational factors affecting the success of rural women's cooperative (case study: Fadak cooperative in Golestan Province) (Persian)]. Cooperation and Agriculture, 3(9), 42-60.
Mansourfar, K. (2013). [Statistical methods (Persian)] (12th ed.). Tehran: Tehran University Publication.
Mivehchi, M., & KianiRad, A. (2011). [An economic examination of establishment and launching of agglomerated rural cooperatives: A case study of Shahriar county in Iran (Persian)]. Village & Development, 12(1), 119-47.
Moradi, H., & AliBeygi, A, H. (2010). [The effective factors contributing to the success of fishery cooperatives in Kermanshah Province (Persian)]. Taavon, 21(3), 1-26.
Nekuei Naeeni, A., Ali Beygi., A. H., & Zarafshani, K. (2010). [Analysis of the factors affecting the success of rural cooperatives and the city of Kermanshah (Persian)]. Village & Development, 12(4), 1-22.
Ojha, A. (2014). Inclusion in rural cooperatives: A case of Tanahun District of Nepal. Indian Journal of Applied Research, 4(12), 12-29.
Peric, M., & Djurkin, J. (2013). Cooperative based organisational structures: Implications for Croatian tourism. Paper presented at the 2nd International Scientific Conference on Tourism in South and East Europe, Opatija, Croatia, 15-18 May 2013.
Shah Hosseyni, S., & Jalalabadi, A. (2005). [Report: Factors affecting the development and performance of cooperatives in Iran (2005) (Persian)]. Tehran: Office of Economic Studies.
The Organizaton of Municipalites & Village Administration’s, (2014, December 12). [Village administrations cooperative history (Persian)]. Retrieved from http://www.imo.org.ir/Khadamat-Roustaee-MashinAlate-Omrani.html
Shahraki, A. M., & Sharafatmandrad, M. (2012) Comprative study of member viewpoints about effective soico-econamic factors on the rage management cooperatives success (Golestsn Province). Journal of Rangeland Science, 2(2), 497-505.
Taleb, M., & Bakhshi Zade, H. (2013). [Rural governance and rural cooperatives in Iran (Persian)]. Journal of Community Development (Rural and Urban Communities), 4(2), 26-46
Yaghoubi Farani, A., Hosseininia, GH. H., Motaghed, M., & Zoleikhaie, L. (2014). [Functions of the cooperatives in facilitating the employment of agricultural female graduates in Hamadan township (Persian)]. Cooperation and Agriculture, 3(9), 85-111.