دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، آبان 1395 
فعالیت‌های کشاورزی دهستان ماهیدشت

صفحه 516-529

علی‌اصغر میرک‌زاده؛ کیومرث زرافشانی؛ فرانک کرمیان