شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ایجاد خوشه‌های کسب‌وکار روستایی در شهرستان چرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

2 استادیار، گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

3 استادیار، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

4 دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر باهدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ایجاد خوشه‌های ‌کسب‌وکار در شهرستان چرام با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام گرفته است. روش‌شناسی پژوهش، توصیفی است که از میان روش‌های توصیفی از پیمایش بهره برده است. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان و متخصصان با تجربه‌کاری درزمینه‌ خوشه‌های کسب‌وکار بوده‌اند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، 44 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. اطلاعات موردنیاز با انجام مصاحبه ساختارمند و استفاده از پرسش‌نامه 9 ارزشی ال‌ساعتی گردآوری شد. متخصصان مرتبط با موضوع، روایی پرسش‌نامه را تأیید کردند. پایایی پرسش‌نامه نیز با بررسی میزان ناسازگاری ماتریس‌های تصمیم به‌دست‌آمده از قضاوت هرکدام از پاسخ‌دهندگان تأیید شد. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با استفاده از نسخه 23 نرم‌افزار SPSS و نسخه 11 نرم‌افزار Expert choic، انجام شد. نتایج نشان دادکه، از میان معیارهای بررسی‌شده، معیار عوامل اقتصادی بیشترین و معیار زیرساخت‌ها کمترین اهمیت را برای ایجاد خوشه‌های ‌کسب‌وکار در شهرستان چرام داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


Ahmadian, M., Ghambari, Y., Aslani Sangade, B., Azizi, H. (2013). [Identification and analysis of factors effective in underdevelopment of agricultural conversion and complementary industries (Case study: Marvdasht County) (Persian)]. Journal of Research and Rural Planning, 4, 27-31.
Ceccato, V., & Olof Persson, L. (2002). Dynamics of rural areas: an assessment of clusters of employment in Sweden. Journal of Rural Studies, 18(1), 46–63. doi: 10.1016/s0743-0167(01)00028-6
Delangizan, S. (2006). [Technological and science clusters, as like a General Theorem (Persian)]. Roshd-e Fanavari, 2(5), 16-25.
Esfandiari, A. A., & Sakian, M. (2009). [Industrial chain analysis of industrial clusters (A case study of Khuzestan province) (Persian)]. Name-ye Mofid, 15(75), 129-46.
Farajpour Khanposhtani, Gh., & Hariri, A. (2014). [Assessing and ranking the factors affecting the formation of business clusters (Case Study: Business cluster of higher education in North Khorasan Province) (Persian)]. Paper presented at the International Conference on Business Development and Excellence, Tehran, Iran, 26 December 2014.
Gomnam Sefid-Darboni, M., & Shahabi, A. (2013). [Prioritize business clusters Gilan Province with TOPSIS (Persian)]. Paper presented at the 1st National Conference on Engineering Business Management, Kerman, Iran, 20-21 February 2013.
Janbazi, R., & Ahmadi, M. (2008). [The need for clustering of small and medium enterprise (SME) firms to reduce mortality (Persian)]. Paper presented at the 1st National Conference on the Development of Economic Activity, Tehran, Iran, 23-24 December 2008.
Kazazi, A., Tabatabaeian, S. H., Amiri, M., & Shirazi Shayesteh, M. (2014). [Analyzing factors affecting the formation and development of innovative cluster in Iranian helicopter industry (Persian)]. Innovation Management Journal, 3(1), 23-45.
Kord, B., & Khashi, E. (2014). [Identifying and prioritizing factors affecting the creation of industrial clusters using analytic network process (Case study: Saravan dates industrial clusters) (Persian)]. Journal of Entrepreneurship Development, 7(2), 247-65.
Lee, T. (2006). Action strategies for strengthening industrial clusters in southern Taiwan. Technology in Society, 28(4), 533–52. doi: 10.1016/j.techsoc.2006.09.007
Motiei Langroodi, H., & Ardeshir, A. (2007). [The study of Kalat's water resource with an emphasis on the problem of providing rural water (Persian)]. Geographical Research, 40(2), 1-15.
Novelli, M., Schmitz, B., & Spencer, T. (2006). Networks, clusters and innovation in tourism: A UK experience. Tourism Management, 27(6), 1141–152. doi: 10.1016/j.tourman.2005.11.011
Rezvani, M. R., & Najarzadeh, M. (2008). [Villagers in the process of examining and analyzing the areas of entrepreneurship development in rural areas (Case study: Rural district South Bara'an, (Esfahan Township) (Persian)]. Journal of Entrepreneurship Development, 1(2), 161-82.
Rizov, M. (2005). Rural development under the European CAP: The role of diversity. Social Science Journal, 42(4), 621-628. doi: 10.1016/j.soscij.2005.09.003
Safari Ali Akbari, M., & Kardavani, P. (2011). [Determination of private sector’s investing fields for developing the rural industries activities in Kermanshah rural areas (Persian)]. Journal Of Geographical Landscape, 6(16), 12-15.
Seyed Danesh, S. Y., & Gilaninia, S. (2008). [Small businesses solve the problem soon returns and its impact on employment in the country through the development of industrial clusters (Persian)]. Paper presented at the 1st National Conference on the Development of Economic Activity, Tehran, Iran, 23-24 December 2008.
Shamsoddini, A., & Hosseini, S. N. (2011). [the role of small industries cooperatives in entrepreneurship and rural development (Persian)]. Cooperation and Agriculture, 22(6), 135-57.
Shields, M., Barkley, D., & Emery, M. (2009). Industry clusters and industry targeting. Targeting Regional Economic Development, 44, 35.
Statistical Center of Iran. (2014). General Population and Housing Census of Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad Province. Tehran: Statistical Center of Iran.
Steiner, A., & Atterton, J. (2015). Exploring the contribution of rural enterprises to local resilience. Journal of Rural Studies, 40, 30-45. doi: 10.1016/j.jrurstud.2015.05.004
Zohoorian, M., & Rahimnia, F. (2015). [Designing a model for sustainable development of business clusters in Iran (Persian)]. Journal of Entrepreneurship Development, 8(1), 41-59.