فعالیت‌های کشاورزی دهستان ماهیدشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 دانشجوی دکترا، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر باهدف شناسایی آسیب‌های پیش روی کودکان کار روستایی در فعالیت‌های کشاورزی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل سه گروه کودکان کار 5 تا 18 سال (934نفر) و والدین کودکانی که در مزارع کار می‌کنند و کارشناسان ادارات مرتبط با کار کودکان است. روش نمونه‌گیری در بخش کودکان به‌صورت طبقه‌ای با انتساب متناسب حجم صورت گرفت و اعضای نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) 272 نفر تعیین شد. در بین والدین به‌دلیل نبود آمار دقیق در این زمینه از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. کارشناسان مربوطه 30 نفر بودند که به‌صورت تمام شماری بررسی شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه ساختاریافته استفاده شد. به‌منظور تعیین روایی از تأیید متخصصان بهره گرفته و. برای تعیین پایایی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (88/0=α). برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نسخه 18 نرم افزار SPSS استفاده شد. هرسه گروه، مشکلات بدنی (مشکلات پوستی و کمردرد و زانودرد) را به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات عنوان کردند و بعداز آن به‌ترتیب مشکلات روان‌شناختی (عصبی و خشن‌شدن کودک و ازبین‌رفتن خلاقیت و احساس حقارت)، اجتماعی و فرهنگی (ادامه‌یافتن چرخه کار کودکان برای نسل‌های پی‌درپی، یادگیری کلمات توهین‌آمیز، عملکرد ضعیف تحصیلی) و اقتصادی (افزایش هزینه‌های تحصیل، افزایش هزینه‌های درمان خانوار) در اولویت قرار گرفتند. اگرچه نمی‌توان پدیده کار کودکان در محیط روستایی را حذف کرد، اما رعایت اصول ارگونومی مربوط به محیط کار می‌تواند میزان آسیب‌های وارده بر کودکان را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


Angoules, A. G., Lindner, T., Vrentzos, G., Papakostidis, C., & Giannoudis, P. V. (2007). Prevalence and current concepts of management of farmyard injuries. Injury, 38(5), 26-33. doi: 10.1016/j.injury.2007.10.031
Aries, P. (1962). Children's country [R. Baldick (English trans.)]. London: Jonathan Cape.
Ashagrie, K. (1997). Statistics on working children and hazardous child labor in brief. Geneva: International Labor Organization.
Ashraf-Ol-Anbia Chariy Institute (2014). Child labor and its effects on the body of society. http://ashrafolanbia.ir/
Banerjee, S. R. (1993). Agricultural child labor in West Bengal. Indian Pediatrics, 30(12), 1425-429. PMID: 8077032
Bass, L. E. (2004). Child labor in Sub-Saharan Africa. Boulder, CO: Lynne Rienner
Basu, K., & Van, P. H. (1998). The economics of child labor. American Economic Review, 88(3), 412-27.
Cruz, R. H. (2002). National report on the results of the child labor survey in Honduras. Geneva: International Labor Organization.
Cunningham, H., & Stromquist, S. (2005). Child labor and the rights of children: Historical patterns of decline and persistence. Boulder, Colorado: Lynne Rienner.
Drusilla, K. B., Alan, V. D., & Robert, M. S. (2003). Child labor: Theory, evidence and policy. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
Edmonds, E. V., & Pavcnik, N. (2005). Child labor in the global economy. Journal of Economic Perspectives, 19(1), 199–220. doi: 10.1257/0895330053147895
Eman, S. M., Salwa, A. M., & Safaa, R. M. (2010). Impact of child labor on psychoscial development of under fourteen years in Assiut City, Egypt. Al-Azhar Assiut Medical Journal, 8(3), 252-77.
Ertiaei, F., Chizari, M., & Jafari, M. (2011). [Factors influencing rural youth, participation regarding agricultural development (Case study: Kermanshah Township) (Persian)]. Journal of Rural Research, 2(3), 56-73.
Fentiman, A., Hall, A., & Bundy, D. (2001). Health and cultural factors associated with enrolment in basic education: A study in rural Ghana. Social Science and Medicine, 52(3), 429-39. doi: 10.1016/s0277-9536(00)00152-0
Equity, G., & Rural Employment Division. (2013). Children’s work in the livestock sector: Herding and beyond. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Forastieri, V. (2002). Children at work: Health and safety risks (2nd ed.). Geneva: International Labor Organization.
Gamlin, J., & Hesketh, T. (2006). Child work in agriculture: Acute and chronic health hazards. Children Youth and Environments, 17(4), 1-23.
Garcia, B., & Cereceda, R. C. (2002). Hacia una política de la erradicación del trabajo infantil en México. México: DF Mayo.
Habibi, T. (2002). The cash on the CRC/legal review. Woman and Family Research Center, 16, 1-10.
Hartjen, C. A., & Priyadarsini, S. (2012). The global victimization of children: Problems and solutions. Berlin: Springer Science & Business Media.
International Labor Organization. (2004). Facts on child labor. Retrieved from http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--en/index.htm
International Labor Organization. (2015). World report on child labour 2015: Paving the way to decent work for young people. Genève: International Labour Office.
International Labour Organization. (2006). User guide: Tackling hazardous child labour in agriculture: Guidance on policy and practice. Genève: Publications of the International Labour Office.
Jafarey, S., & Lahiri, S. (2000).Child labour: Theory, policy and evidence. Swansea: University College of Swansea.
Kalantari, S., & Kiani, M. (2005). A comparative study of child labor in developed countries and developing world. Tehran: Ettelaat Institute.
Kotb, S. A., Mohamed, A. G., Abdel Khalek, E. M., & Yones, D. A. (2011). Agricultural labor among school children in rural Assiut, Egypt. Life Science Journal, 8(2), 423-39.
Lowry, C. (2004). Children's contribution to working and caring for the land: the links between agriculture and children’s rights. Canada: Canadian International Development Agency.
Montgomery, H. (2001). Modern Babylon?: Prostituting children in Thailand. New York: Berghahn Books.
O’Donnell, O., Rosati, F., & van Doorslaer, E. (2003). Health effects of child work: evidence from rural Vietnam. Journal of Population Economics, 18(3), 437-67. doi: 10.1007/s00148-004-0197-y
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2003). Employment and Migration. Paris: Labour and Social Affairs Committee.
Schmitz, C. L., Collardey, E. K., & Larson, D. (2004). Child labor: A global view (a world view of social issues) (1st ed.). Westport: Greenwood Publication.
Pinheiro, P. S. (2006). World report on violence against children. United Nations secretary general’s study on violence against children. Geneva: United Nations.
Rosati, F., & Straub, R. (2004). Does child work affect adults’ health? An analysis for Guatemala. Understanding children’s work series. Geneva: International Labour Organization.
Weiner, M., Burra, N., & Bajpai, A. (2006). Born unfree-child labour, education, and the State in India. New Delhi: Oxford University Press.