آسیب‌شناسی نظام بیمه کشاورزی از دیدگاه کارشناسان صندوق بیمه در شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی

2 کارشناس ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان.

3 دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

4 کارشناس ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف انجام این پژوهش کیفی، آسیب‌شناسی و اولویت‌بندی آسیب‌های نظام بیمه کشاورزی در شهرستان کرمانشاه از دیدگاه کارشناسان صندوق بیمه است. پژوهش حاضر به روش نظریه بنیانی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان مشغول به فعالیت در نظام بیمه کشاورزی شهرستان کرمانشاه تشکیل دادند. 25 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری نظری انتخاب و بررسی شدند. داده‌های پژوهش با بهره‌گیری از تکنیک مصاحبه عمیق و بحث گروهی متمرکز جمع‌آوری و با سه روش کدگذاری باز و محوری و انتخابی تحلیل شدند که درنهایت یازده آسیب به عنوان آسیب‌های نظام بیمه کشاورزی شناسایی شد. در مرحله دوم با نظر کارشناسان آسیب‌های معرفی‌شده با استفاده از روش رتبه‌بندی زوجی رتبه‌بندی شد. بر اساس یافته‌ها رتبه‌بندی صورت‌گرفته از آسیب‌های شناسایی‌شده نظام بیمه کشاورزی عبارتند از: نداشتن امنیت شغلی کارشناسان و سیاست‌گذاری نامناسب مدیران هم‌رتبه با هم، مشکل تأمین اعتبارات نظام بیمه و پایین‌بودن سطح خدمات ارائه‌شده، جامع و مانع نبودن قوانین بیمه، عدم به‌کارگیری فناوری‌های نوین و پایین‌بودن سطح مشارکت سازمانی. درنهایت می‌توان بیان داشت نبود زیرساخت فرهنگی مناسب در جوامع روستایی و پایین‌بودن سطح مشارکت کشاورزان از آسیب‌های مهم پیش روی توسعه و گسترش بیمه است که این امر به  اعتقادات و باورهای سنتی و ضعف فرهنگی مردم منطقه در زمینه مشارکت در طرح‏های توسعه روستایی و کشاورزی برمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها


Adib Hajbaghery, M., salsali, M., & Ahmadi F.A. (2004). [Qualitative research of the concept professional power in nursing (Persian)]. Journal of Fayez, 29, 9-19.
Akcaoz, H., & Ozkan, B. (2005). Determining risk sources and strategies among farmers of contrasting risk awareness: A case study for Cukurova region of Turkey. Journal of Arid Environments, 62(4), 661–675. doi: 10.1016/j.jaridenv.2005.01.018
Artyaei, F., Chizari, M. ( 2006). [Study of extension agent knowledge obout insurance agricultural products (Persian)]. Journal of Insurance and Agricultural, 3(10), 53-80.
Bazrafshan, J., & Shaheen, H. (2010). [The pathology of rural cooperatives in Iran (Persian)]. Paper presented at The 4th International Congress on Islamic World Geographers, Zahedan, Iran, 14-16 April 2010.
Chizari, M., Ghalavand, K.( 2003). [Study of factors influencing the adoption of agricultural insurance by farmers of Tehran and Mazandaran provinces (Persian)] [Internet]. Department of Agricultural Insurance Fund Research. Retrieved from http://webcache.google user content. com/ search? q=cache: http://www.sbkiran.ir/ sites/default/ files/9.pdf.
Darijani, A., Ghorbani, M. (1998). [Factors affecting of adoption wheat insurance (Case study: Mazandaran) (Persian)]. Paper presented at The Second Symposium on Agricultural Economy of Iran, Karaj, Iran, 21 March 1998.
Ghobadi, P. (2010). [The study of problems with rural tourism in Kermanshah Province (Persian)] (MA thesis). Kermanshah: Razi University
Hassanzadeh, H., Khanifar, H., & Kolivand, H. (2011). [Pathology of organisational structure of the Central Insurance Organization of Iran (Persian)]. Journal of Governmental Monument, 3(7), 41-69.
Hazell, P. B. R. (1992). The appropriate role of agricultural insurance in developing countries. Journal of International Development, 4(6), 567–581. doi: 10.1002/jid.3380040602
Iman, M. T., & Mohammdian, M. (2008). [Methodology of Grounded Theory (Persian)]. Methodology of Social Sciences and Humanitis Journal, 14(56), 31-54.
Karami, E., Zamani, Gh., Keshavarz, M. (2007). [The sustainability of agricultural insurance system (Persian)]. Journal of Agricultural Insurance, 13 and 14.
Khakpour, B., Piri, E. (2005). [Social pathology and the role of social and physical capital citizens in reduction (Persian)]. Journal of Social Sciences, Faculty of Literature and Humanities, University of Mashhad.
Kohansal, M. (2006). [Study of socio-economic effects of agricultural insurance; Case study of Mashhad City (Persian)]. Journal of Agricultural Insurance. 9, ?-?.
Lee. J. (2001). A grounded theory: Integration and internalization in ERP adoption and use (PhD dissertation). Lincoln: University of Nebreska.
Najafi, B., Ahmad Pour Borazjani, M. (2001). [Evaluation of performance agricultural insurance (Persian)]. Journal of Agricultural Economics and Development.
Papzan, A. (2003). [Designed model of indigenous knowledge and informal to achieve an integrated collaborative approach sampling system in the city of Kermanshah (Persian)] (PhD dissertation). Tehran: University of Tehran.
Shabanali Fami, H., Alibeigi, A., & Sarifzadeh. A.(2004). [Approaches and techniques partnership in promoting agricultural and rural development (Persian)]. published by the Institute of Rural Development.
Shahnoushi, N., Edalatian, A., Khaksar Astaneh, H., Rasoulzadeh, M., & Sowghandi, M. (2007). [Study of how to provide agricultural insurance and good practices services (Case study: Khorasan Razavi Province) (Persian)]. Journal of Agricultural Insurance, 7(25-26).
Shahnoushi, N., Edalatian, A., Khaksar Astaneh, H., Sultani, S., & Rahmani, F. (2009). [Evaluation of satisfaction with the performance of agriculture insurance policyholders in Khorasan Razavi (Persian)]. Journal of Agricultural Insurance, 6(12), 21-38.
Shirzad, H. (2001). [A comparative study of agricultural insurance systems in different countries (Persian)]. Journal of Planning and Budget, 81, 82-114.
Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (1998). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory (2nd Ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
Tavasoli, G. A. (2000). [Sociological theory (Persian)]. Tehran: The Samt Publisher:
Zare Mehrjardi, M., Mehrabi Basher Abadi, H., & Zia Abadi, M. (2007). [Comparison of parametric and nonparametric methods in the study of factors affecting the adoption of crop insurance, case study: artificial neural network-logit model to investigate reception Crop insurance Kerman city (Persian)]. Journal of Agricultural Insurance, 7(25-26).