دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، اسفند 1395 
بومی‌سازی شاخص‌های سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی ایران

صفحه 618-643

سمیرا محمودی؛ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ غلامرضا غفاری


سنجش دانش و نگرش محیط زیستی دانش‌آموزان روستایی (نمونه مطالعه‌شده‌: منطقه طرقبه و شاندیز)

صفحه 672-687

فاطمه‌سادات علوی‌پور؛ سعید کریمی؛ حسین یزدان‌داد؛ عاطفه وحیدیان