ارزیابی رابطه کشاورزی پایدار و توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان فسا)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

کشاورزی نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت جامعه روستایی ایران دارد و نمی‌توان انتظار داشت بدون داشتن راه‌حلی استوار و منطقی برای کشاورزی به توسعه روستایی رسید. هدف تحقیق حاضر ارزیابی رابطه کشاورزی پایدار و توسعه پایدار روستایی در نواحی روستایی شهرستان فسا است. در این مطالعه از روش توصیفی‌تحلیلی استفاده و داده‌ها به روش پیمایشی تهیه شد. جامعه آماری این تحقیق شامل سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان فسا بود که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه‌ای به حجم 285 نفر از بین آن‌ها به صورت تصادفی انتخاب شد. این افراد از طریق پرسش‌نامه که اعتبار آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ آزموده شده بود بررسی شدند. در این مطالعه برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از رویکرد آماری مدل‌سازی معادله‌های ساختاری و آزمون تحلیل عاملی تأییدی دوعاملی مرتبه اول استفاده شد. نتایج آزمون‌ها نشان‌ داد هر دو مدل اندازه‌گیری توسعه روستایی و کشاورزی پایدار اعتبار قابل قبولی دارد. همچنین مدل دوعاملی مرتبه اول برای ارتباط بین توسعه پایدار روستایی و کشاورزی پایدار و برازش آن‌ها با داده‌های گردآوری‌شده اعتبار داشت. بر اساس نتایج تحلیل درمجموع معرف‌های کشاورزی پایدار تأثیر مستقیم بیشتر و معنادارتری بر توسعه پایدار روستایی نسبت به شرایط معکوس این رابطه داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


Alonge, A. J., & Martin, R. A. (1995). Assessment of the adoption of sustainable agriculture practices: Implications for agricultural education. Journal of Agricultural Education, 36(3), 34–42. doi: 10.5032/jae.1995.03034
Amini Fasahkodi, A., & Hadinejad, B. (2012). [Application of structural equation modelling in evaluation of organizational effectiveness (Persian)]. Journal of management research in Iran, 16(3), 1-20.
Amini, Fasahkodi, A., & Nouri Zamanabadi, S. H. (2011). [Sustainability assessment and croppin pattern determination in farming systems based on the optimization of soil and water resources utilization using non-linear mathematical programming models (Persian)]. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources (Water and Soil Science), 15(55), 100-109.
Avijit, G. (1998). Ecology and development in third world (2nd Ed.). London: Routledge.
Axinn, G. H. & Axinn N. W. (1997). Collaboration in rural development, A practitioner handbook. London: Routledge.
Cirella, G. T., & Tao, L. (2010). The index of sustainable functionality: an application for measuring sustainability. International Journal of Human and Social Sciences, 5(5), 279-285 .
Clark, W. C. (1989). Managing planet earth. Scientific American, 261(3), 46–54. doi: 10.1038/scientificamerican0989-46
D'Silva. (2011). Acceptance of sustainable agricultural practices: the case of crop farmers problem statement: Agriculture for numerous years has been a source of income generator. American Journal of Agricultural and Biological Sciences, 6(2), 227–230. doi: 10.3844/ajabssp.2011.227.230
Den Biggelaar, C, & Suvedi, M. (2000). Farmers’ definitions, goals, and bottlenecks of sustainable agriculture in the North-Central Region. Journal of Agriculture and Human Values, 17, 347-358. doi: 10.1023/A:1026584105482
Dixon, J, & Gulliver, A. (2001). Farming system and poverty; Improving farmers’ livelihood in changing world. Washington D.C.: World Bank.
Dobie, P. (2004). Model for National Strategies: Builiding Capacity for Sustainable Development. Development Policy Journal, 1, 1-18.
Doody, D. G., Kearney, P., Barry, J., Moles, R., & O’Regan, B. (2009). Evaluation of the Q-method as a method of public participation in the selection of sustainable development indicators. Ecological Indicators, 9(6), 1129–1137. doi: 10.1016/j.ecolind.2008.12.011
Francis, C. A., Flora, C. B., & King, L. D. (1998). Sustainable agriculture in temperate zones (A. Koockeki, & J. Khalqany Persian trans). Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad Publications.
Ghasemi, V. (2011). Structural equation modelling using Amos Graphics (Persian)]. Tehran: Jameh Shenasan Publication.
Giliesman, S. R. (2001). Agroecology (M. Nasiri Mahalati, A. Koocheki, P. Rezvani Moghadam, & A. Beheshti, Persian trans). Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad Publications.
Hooman, H. A. (2005) [Structural equation modelling using Lisrel Software (Persian)]. Tehran: Samt Publication.
Management of Agriculture Jahad Fasa Township. (2011). [The face of agriculture part Fasa Township (Persian)]. Publisher?
Rezai Moghadam, K. (1997). [Agricultural extension, poverty and sustainable agriculture in region Behbahan (Persian)] (MA thesis). Shiraz: Shiraz University.
Rezai Moghadam, K, & Hayati, D. (1998). [The conceptual framework and the change stages in ideas and attitudes to transition from traditional agriculture to sustainable agriculture (Persian)]. Journal of Agriculture Economics and Development, 22, 47-65.
Rezai Moghadam, K., & Karami, A. (2006). Agricultural extension, poverty and sustainable agriculture: Application path analysis. Journal of Iranian Agriculture Extension and Education, 2(1), 55-72.
Saedi, A. (1998). [Principles of rural geography (1st Ed.) (Persian)]. Tehran: Samt Publications.
Sarafi, M. (1999). [Principles of regional planning (Persian)]. Tehran: Plan and Budget Organization Publications.
Saleh, K., Elena, S., & Khalil, H. M. (2014). Egyptian research for agriculture rural development today. Procedia Economics and Finance, 8, 683–687. doi: 10.1016/s2212-5671(14)00145-2
Marseden, T., & Sonnino, R. (2008). Rural development and the regional state: Denying multifunctional agriculture in the UK. Journal of Rural Studies, 24(4), 422–431. doi: 10.1016/j.jrurstud.2008.04.001
Martinuzzi, A. (2003). Evaluating sustainable development in countries. The key findings of evaluation of sustainability in European conferences. Vienna: Vienna University of Econmics and Bussiness Administration.
Moteai Langeroodi, H., & Shamsaei, A. (2007). [Rural development based on constantly and stability agriculture: Case study Sajasrood Zanjan County (Persian)]. Journal of Geography Research, 85, 86-104.
Nouri Zamanabadi, S. H. & Amini, A. (2007). [Contribution agricultural development in rural development: Case study of rural areas Isfahan Province (Persian)]. Iranian Journal of Agriculture Scienec, 2, 257-263.
Newman, P., & Rowe, M. (2003). Hope for the future : The Western Australian state sustainability strategy : A vision for quality of life in Western Australia/Government of Western Australia. Perth: Department of the Premier and Cabinet.
Overton, J., & Scheyvens, R. (1999). Strategies for sustainable development: Experiences from the Pacific. London: Zed Books.
Rodrigues, G. S., Campanhola, C., & Kitamura, P. C. (2003). An environmental impact assessment system for agricultural R&D. Environmental Impact Assessment Review, 23(2), 219–244. doi: 10.1016/s0195-9255(02)00097-5
Sadati, S. A., Shaabanali Fami, H., Asadi, A., & Sadati, S. A. (2010). Farmer’s attitude on sustainable agriculture and its determinants: A case study in Behbahan County of Iran. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 2(5), 422- 427 .
Shi, T., & Gill, R. (2005). Developing effective policies for the sustainable development of ecological agriculture in China: The case study of Jinshan County with a systems dynamics model. Ecological Economics, 53(2), 223–246. doi: 10.1016/j.ecolecon.2004.08.006.
Statistical Center of Iran. (2011). [The detailed results of general census of population and housing Fars Province (Persian)]. Tehran: Statistical Center of Iran.
Füsun Tatlıdil, F., Boz, İ., & Tatlidil, H. (2008). Farmers’ perception of sustainable agriculture and its determinants: a case study in Kahramanmaras province of Turkey. Environment, Development and Sustainability, 11(6), 1091–1106. doi: 10.1007/s10668-008-9168-x
Taylor, J. (2002). Sustainable development a dubious solution in search of a problem, Policy analysis, 449, 1-49.
United Nations. (1996). Showing the way: Methodologies for successful rural poverty alleviation projects. New York: United Nations.
World Commission on Environment and Development (WECD). (1987). Our common future. Oxford: Oxford University Press.
Zahedi Mazanderani, M. J. (2005). [Power savings of rural housholds and its effects on rural participation in development process (Persian)]. Journal of Agriculture Economics and Development, 13(49), 28-53.