تحلیل نیازسنجی مشارکتی در زمینه استقرار مدیریت اجتماع‌محور روستایی (منطقه بررسی‌شده: روستای بزیجان شهرستان محلات در استان مرکزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

نیازسنجی مشارکتی فرایندی است که بر اساس رویکرد مدیریت اجتماع‌محور به بررسی ابعاد مختلف نیاز جوامع محلی می‌پردازد. پروژه الگوی ایرانی مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی با رویکرد شبکه اجتماعی گامی در راستای تدوین برنامه عمل روستای بزیجان شهرستان محلات در استان مرکزی است. اولویت‌بندی و نیازسنجی مشکلات و چالش‌ها یکی از مهم‌ترین اصول در برنامه‌ریزی روستایی است. بدین منظور در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش‌های کیفی ازجمله بحث گروهی و بارش افکار، چالش‌ها به صورت مشارکتی مشخص شد. سپس با استفاده از روش AHP اولویت‌های توسعه روستایی از دیدگاه ذی‌نفعان محلی مشخص شد. نتایج نشان داد در دو گروه مردان و زنان بر اساس روش AHP، عدم صدور پروانه مرتع‌داری برای بهره‌برداری از مراتع منطقه و نبود بستر مناسب برای اشتغال زنان با بیشترین اولویت به‌ترتیب 15 درصد از نیاز گروه مردان و 29 درصد از نیاز گروه زنان را به خود اختصاص داده‌اند. در این تحقیق تمام مشکلات از دیدگاه ذی‌نفعان محلی (مردان و زنان) مشخص و اولویت‌بندی شد که می‌توان از آن به منظور برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای دستیابی به توسعه جامع روستایی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها